Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
67
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Ertuğrul Yuvalı
  • Tuğçe Yaba
Toplu İş Sözlemesinin Art Etkisi

ÖZ

İşçilerin kanuni hakların ötesinde kazanımları bireysel olarak elde etmeleri pek mümkün olmadığı için, kolektif hareketin ürünü olan toplu iş sözleşmeleri büyük önem arz etmektedir. İşçilerin uzun görüşme süreçleri ve hatta bazen grev ile elde ettikleri bu kazanımları toplu iş sözleşmesinin süresinin bitimi ile bir anda kaybetmeleri sonucunda eski düzene dönmeleri hakkaniyete uygun olmadığından, kanun koyucu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 36. maddesinin 2. fıkrası ile toplu iş sözleşmesinin art etkisini düzenlenmiştir. Bu makalemizde art etki kavramı, toplu iş sözleşmesinin hangi hükümlerinin art etkiye tabi olduğu, art etkinin kapsamı, art etkinin sona ermesi, kazanılmış hak ilkesi, yararlılık ilkesi, geriye etkili yürürlük ve teşmil kurumlarının art etki ile ilişkisi incelenmiştir
Anahtar Kelimeler : Art Etki, Geriye Etkili Yürürlük, Teşmil, Kazanılmış Hak, Yararlılık İlkesi
Following Effect of Collective Labour Agreement

ABSTRACT

Collective labour agreement which is the product of the collective movement is very important, because employees can’t obtain more than legal rights themselves. Legislator legislated following effect of collective agreement in Unions and Collective Labour Agreement Law No. 6356 of thirty sixth article of second sub-article, for employees can obtain achievement after long interview processes and also sometimes with strike. So revert to old working arrangement isn’t fair, afterwards the expiration of collective agreement. This article analysed concept of collective labour agreement, collective labour agreement provisions which is applied to following effect, extent of following effect, end of following effect, connection of following effect with principle of acquired rights, favorability principle, retroactive effect and extension
Keywords : Following Effect, Retroactive Effect, Extension, AcquiredRights, Favorability Principle

Kaynak Göster

APA
YUVALI, E., & YABA, T., & . ( 2020). Toplu İş Sözlemesinin Art Etkisi. Çalışma ve Toplum, 4(67), 2145-2160. https://doi.org/