Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
67
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Mehmet Atilla Güler
Sosyal Devletin Dönüşümü ve Düzenleme Teorisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

ÖZ

Sosyal devlet, kapitalist düzenin en önemli kavramlarından biridir. Öğretide sosyal devlet, toplumsal riskler, gelir dağılımının düzenlenmesi, vatandaşlık haklarının gelişimi ve işçi sınıfının politik temsili gibi çeşitli noktalardan hareketle açıklanmaktadır. Buna karşılık, 1970’lerin başından itibaren Fransa’da gelişen düzenleme teorisi, sosyal devletin açıklanmasında farklı bir yaklaşımı oluşturur. Kavramları ve görgül araçları eklemleyen düzenleme teorisi, 1980’li yıllarda dünya genelinde kabul gören bir yaklaşım halini almıştır. Çalışmada sosyal devlet kavramı, düzenleme teorisini temel alacak şekilde açıklanmıştır. Günümüzde sosyal devlete ilişkin çalışmalarda ağırlıkla sosyal devlet modellerine odaklanılmaktadır. Bu temelde, çalışmada düzenleme teorisinde tanımlanan Fordizm biçimleri, sosyal devletin gelişimiyle, dönüşümüyle ve sosyal devlet modelleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda, kapitalist düzende yaşanan iki farklı krizin sosyal devletin geneli ve sosyal devlet modelleri üzerindeki etkileri ekonometrik modellerle çözümlenmiştir
Anahtar Kelimeler : Sosyal devlet, Düzenleme teorisi, Sermaye birikimi
Transformation of the Social State and Regulation Theory: A Comparative Study

ABSTRACT

The social state is one of the most important concepts of the capitalist order. In the doctrine, the social state is explained from various points such as social risks, regulation of income distribution, development of social rights, and political representation of the working class. On the other hand, the regulation theory which has been developed in France since the beginning of the 1970s constitutes a very different approach in explaining the social state. The regulation theory, which articulates concepts and empirical implements, has become a worldwide accepted approach in the 1980s. In this study, the concept of the social state is explained in a way that is based on the regulation theory. Nowadays, studies on social state generally focus on social state models. On this basis, the development and transformation of Fordism forms which corresponding to institutionalizes social state models are examined. In this context, the effects of two different crises in the capitalist order on the social state and social state models have been solved with the developed econometric models
Keywords : Social state, Regulation theory, Accumulation of capital

Kaynak Göster

APA
GÜLER, M., & . ( 2020). Sosyal Devletin Dönüşümü ve Düzenleme Teorisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Çalışma ve Toplum, 4(67), 2295-2340. https://doi.org/