Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
67
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Ogün Nazlı
Jack London’un Eserlerinde Sınıf Çatışması

ÖZ

Bu çalışma ile Jack London’ın eserlerinde sınıfsal mücadeleler ve sınıf çatışmaları incelenmiş; işçi ve sermaye sınıfı arasındaki durumun gösterilmesi amaçlanmıştır. İşçi sınıfının sermaye sınıfı karşısında takındığı tavır, örgütlenme; sendikalaşma ve grevleri yaratarak çeşitli toplumsal hareketlere neden olmuştur. Bu iki sınıfın yüz yıllar boyunca çatışmasına neden olan faktörler London’ın eserlerinde, kapitalist sistem eleştirisi temeline dayandırılarak anlatılmıştır. Sanayi Devrimi’nin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği 19.yüzyılın sosyal ve ekonomik yapısını, o dönemin edebi eserlerinde inceleyebilmek oldukça mümkündür. Bu anlamda, işçi sınıfı içinde büyüyen Jack London’ın yaşamının ve eserlerinin incelenmesi, o dönem hakkında önemli çıkarımlar yapılmasına olanak sağlayacaktır. Çalışmada, Jack London’ın eserlerinde bahsettiği üzere emek ve sermaye arasındaki sınıf mücadelesi, kapitalist sistem eleştirisi kapsamında ele alınarak incelenecektir. Sanayi Devrimi’nin çalışan sınıf üzerinde neden olduğu olumsuz sonuçların belirlenmesi ve sınıf savaşımının ne gibi koşullar içerisinde oluştuğunun gözlemlenmesi amacıyla Jack London’ın; Demir Ökçe, Uçurum İnsanları, Martin Eden, Ay Vadisi, Yanan Günışığı, Dönek ve Meksikalı gibi önemli eserleri incelenecektir. Bunun yanında London’ın kaleme aldığı siyasi deneme ve makalelerine de başvurularak onun dünya görüşü hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır ve yazarın daha iyi anlaşılması adına onun hakkında yazılan biyografik eserlerden de yararlanılmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında, fabrikalaşma çağının işçiler üzerindeki olumsuz etkileri gösterilerek, sınıf çatışmasının tarihte nasıl bir rol oynadığı ve hangi olgulara yol açtığı gösterilmeye çalışılacaktır
Anahtar Kelimeler : Jack London, Sanayi Devrimi, Sınıf Çatışması, İşçi Sınıfı
Class Conflict in Literature of Jack London

ABSTRACT

This study examined class struggles and class conflicts in Jack London’s works, aiming to display the situation between the working class and the capital class from a critical point of view. The attitude of the working class towards the capital class; organization, unionization and strikes have caused various social movements. The factors that led to the conflict of these two classes for centuries were explained in London’s works based on criticism of the capitalist system. It is quite possible to examine the social and economic structure of the 19th century in the literary works of that period, where the effects of the Industrial Revolution were heavily felt. In this sence, the examination of the life and works of Jack London, who grew up in the working class, will allow one to draw significant inferences about that period. In order to determine these consequences of the Industrial Revolution on the working class and to observe the circumstances of class warfare, London’s historically profound novels such as The Iron Heel, The People of the Abyss, Martin Eden, Valley of the Moon, Burning Daylight, Lost Face and Mexican were examined as part of the research done for this study. In addition, the political essays and articles written by London have revealed a great deal of information about his worldview, as wel as biographical works written about the author were also used during the research in order to understand his personality in a better way. In the light of all this information, what kind of a role the class conflict has played in history so far and what kind of phenomena it has caused will be presented showing the negative effects of the mechanization period on workers
Keywords : Jack London, Industrial Revolution, Class Conflict, Working Class

Kaynak Göster

APA
NAZLI, O., & . ( 2020). Jack London’un Eserlerinde Sınıf Çatışması. Çalışma ve Toplum, 4(67), 2463-2486. https://doi.org/