Economics and Law Journal

dergi kapak
66
-2020-
Primary Language
: TR
  • Hüseyin Sevgi
  • Oğuz Başol
The Effect of Industrial Relations’ Development on Quality of Life: A Research on OECD Countries

ABSTRACT

Labor unions bear the traces of the socio-economic conditions created by the Industrial Revolution. At first, they fought for working class to their economic rights and interests. This struggle expanded after the last quarter of the 19th century to include not only economic rights and interests but also many social rights. This research was carried out to determine the effect of the development of industrial relations on the quality of life in OECD countries. The development of industrial relations was measured by the rate of workers which are covered by the collective bargaining agreement and union density. Quality of life was measured by life expectancy at birth, life satisfaction, and health variables based on individual declaration. The finding showed that the development of the industrial relations had a positive effect on the quality of life in OECD countries in 2017
Keywords : trade union, quality of life, SmartPLS
Endüstri İlişkilerinin Gelişmesinin Yaşam Kalitesine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

ÖZ

Sanayi Devrimi’nin yarattığı sosyo-ekonomik koşulların izini taşıyan sendikalar, birer sınıf örgütleri olarak, başlarda işçi sınıfını ekonomik hak ve çıkarları için mücadele etmişlerdir. Bu mücadele 19. yüzyılın son çeyreğinden sonra sadece ekonomik hak ve çıkarlar değil, aynı zamanda birçok sosyal hakkı da içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu araştırma, OECD ülkelerinde endüstri ilişkileri sisteminin gelişmesinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Endüstri ilişkilerinin gelişmesi; toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işçi oranı ve sendikal yoğunluk değişkenleri ile ölçülürken; yaşam kalitesi ise doğumda beklenen yaşam süresi, yaşam tatmini ve bireysel beyana dayalı sağlık değişkenleri ile ölçülmüştür. Elde edilen bulgu, 2017 yılında OECD ülkelerinde endüstri ilişkileri sisteminin gelişmesinin yaşam kalitesi üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZsendika, yaşam kalitesi, SmartPLS

Cite This Article

APA
SEVGİ, H., & BAŞOL, O., & . ( 2020). The Effect of Industrial Relations’ Development on Quality of Life: A Research on OECD Countries. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1541-1556. https://doi.org/