Economics and Law Journal

dergi kapak
66
-2020-
Primary Language
: TR
  • Ufuk Bingöl
A Qualitative Review of Current Labor Economics and Industrial Relations Graduate Programs in Turkey: Analysis of PhD Dissertation Theses Between 2008-2019

ABSTRACT

The aim of this study is to examine and determine the thematic areas Doctoral theses in Labor Economics and Industrial Relations in Turkey with qualitative data analysis methods. 364 doctoral dissertations in the field of “Labor Economics and Industrial Relations” and with the same title in the 2008-2019 period were examined from the National Thesis Center database of the Higher Education Council through computer-aided qualitative data analysis method by NVİVO software. The limit of the study is determined as 2008-2019 since any study was not found in literature except conducted by Yorgun 2009 on the thesis written before the year 2007 in terms of topics and paradigm changes related to all sub-disciplines of field. The main problematic of the study is to investigate the tendencies and focal points of the doctoral dissertation theses written in the last decade in terms of bibliometry and content, and to find out whether there are missing points and popular research topics. In this way, it will be possible to determine the following year’s research topics in terms of literature. In the bibliographic analysis of the theses included in the study, abstracts of all theses and keywords were coded for their data and the phenomenological content analysis of the theses was performed. Within the scope of bibliographic analysis, it was seen that female researches’ doctoral theses were higher than male researchers in doctoral theses published since 2014. Within the scope of qualitative analysis, it has been found that the studies related to theory and field research have increased in doctoral theses and it has been observed that empirical and econometric analysis studies have decreased in the content of theses. In particular, the gaps in employment, unemployment, and social security related research were filled with theses in economics and econometrics
Keywords : Doctoral Dissertations, Labor Economics, PostgraduateEducation, Qualitative Data Analysis
Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Güncel Lisansüstü Programlarına Yönelik Nitel Bir İnceleme: 2008-2019 Yılları Arasindaki Doktora Tezlerinin Analizi

ÖZ

Bu çalışmada, Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapılmış olan doktora tezlerinin tematik alanlarının tespit edilmesi ve tezlerdeki öne çıkan konu, yöntem vb. fenomenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 2008-2019 döneminde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” vb. ana bilim dallarında ve aynı konu başlığıyla yer alan 364 doktora tez çalışması, nitel araştırma deseni ve NVivo bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımı desteğiyle incelenmiştir. Alanyazında, 2007 yılının öncesinde yazılan alanın tamamındaki tez konularına ve paradigma değişikliklerine ilişkin Yorgun 2009 tarafından yapılan çalışmanın ardından lisansüstü tezlerin tamamını tüm ana bilim dalları bakımından inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmaması sebebiyle çalışmanın aralığı 2008-2019 yılları olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ana sorunsalı, son on yılda yazılan doktora tezlerinin bibliyometrisi ve içeriği açısından eğilimlerinin ve odak noktalarının Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alt bilim dallarına dağılımını ve popüler araştırma konuları ile eksik kalan noktaların olup olmadığını araştırmaktır. Böylelikle alanyazın açısından, müteakip dönem lisansüstü araştırma konularının belirlenmesi de mümkün olacaktır. Çalışma kapsamına alınan tezlerin bibliyografik analizi yapılmış, ardından tüm tezlerin özetleri, anahtar kelimeleri ile ana metinlerine dönük bilgisayar destekli tümevarımsal kodlama ile tezlerin içeriğinin analizi yapılmıştır. Bibliyografik analiz kapsamında 2014 yılından itibaren yayınlanan doktora tezlerinde kadın araştırmacı tezlerinin erkek araştırmacılardan daha fazla olduğu görülmüştür. Nitel analiz kapsamında doktora tezlerinde teori ve alan araştırmasına ilişkin çalışmaların arttığı tespit edilmiş, yıllara sari olarak tezlerin içeriğinde ampirik ve ekonometrik analiz çalışmalarının azaldığı görülmüştür. Bilhassa istihdam, işsizlik, sosyal güvenlik araştırmalara ilişkin boşlukların iktisat ve ekonometri bilim dallarında yer alan tezlerle doldurulduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZDoktora Tezleri, Çalışma Ekonomisi, LisansüstüEğitim, Nitel Veri Analizi

Cite This Article

APA
BİNGÖL, U., & . ( 2020). A Qualitative Review of Current Labor Economics and Industrial Relations Graduate Programs in Turkey: Analysis of PhD Dissertation Theses Between 2008-2019. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1501-1526. https://doi.org/