Economics and Law Journal

dergi kapak
66
-2020-
Primary Language
: TR
  • Taliye Akbıyık
Social Insurance of Temporary Employees who Work with Contract of Service in Agriculture or Forestry

ABSTRACT

People may face economic and physiological risks throughout their lives. The right to social security protects people against these risks. The right to social security; It is one of the rights of the European Convention on Human Rights which complements the right to life. The right to social security is regulated between economic and social rights in the Constitution. Article 60 of the Constitution states that everyone has this right. The main purpose of social security law is to give everyone the right to social security and to ensure that everyone benefits from social security under this right. Article 6/ı of the Social Security and General Health Insurance Law no 5510 states those who are not insured. Employees in agricultural or forestry jobs in the private sector are excluded from the scope of the law. In terms of social security law, deprivation of these persons from social security is not considered fair. Law No. 6111 was issued to correct this situation and with this law, “Additional Article 5” was added to the law no 5510. Pursuant to this article, those who work temporarily in agricultural or forestry work can benefit from their social security rights by making the insurance transactions themselves and paying the insurance premiums themselves
Keywords : social security, temporary agricultural worker, agricultural and forestry jobs in the private sector
Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı

ÖZ

İnsanlar hayatları boyunca sosyal, ekonomik ve fizyolojik riskler ile karşılaşabilmektedir. Sosyal güvenlik hakkı, insanları bu risklere karşı korumaktadır. Sosyal güvenlik hakkı; yaşam hakkını tanımlayan, uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış haklardan biridir. Anayasamızda ekonomik ve sosyal haklar arasında sosyal güvenlik hakkına yer verilmiştir. Anayasanın 60. maddesinde, herkesin bu hakka sahip olduğu belirtilmiştir. Sosyal güvenlik hukukunun temel amacı sosyal güvenlik hakkını herkese tanımak ve bu hak kapsamında herkesin sosyal güvenceden yararlanmasını sağlamaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. maddesinde sigortalı sayılmayanlar belirtilmiş ve maddenin “ı” bendinde, özel sektörde tarım veya orman işlerinde süreksiz olarak çalışanlar kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Sözü edilen kimselerin, sosyal güvenceden mahrum edilmesi adil olmayan sonuçlara yol açmıştır. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna ek 5. madde eklenmiştir. Ek 5. madde uyarınca tarım veya orman işlerinde süreksiz olarak çalışanların, sigorta işlemlerini kendileri yaparak ve primlerini kendileri ödeyerek 5510 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvencelerden yararlanması sağlanmıştır
Anahtar Kelimeler : ÖZsosyal güvenlik, süreksiz tarım işçisi, özel sektör tarım ve orman işleri Social insurance of temporary employees who work with contract of service in agriculture or forestry

Cite This Article

APA
AKBIYIK, T., & . ( 2020). Social Insurance of Temporary Employees who Work with Contract of Service in Agriculture or Forestry. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1483-1500. https://doi.org/