Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Ahmet Yılmaz Ata
Ücretler, İşsizlik Ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi

ÖZ

Suç olgusunu belirleyen faktörler çerçevesinde üzerinde durulması gereken en önemli konu başlıklarından bir tanesi, genel ekonomik yapıdır. Ekonomik yapı ve suç ilişkisi, bağlamında yapılan araştırmalara bakıldığında genellikle; işsizlik, yoksulluk, ücretler, piyasa koşulları ve enflasyon değerleri gibi ekonomik unsurların ele alındığı görülmektedir. Bu unsurların suç eylemi ile ilişkisinin nasıl bir görünüm sergilediğini araştırmak, suç araştırmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada da; işsizlik, ücret gibi unsurların suç davranışı ile olan ilişkisi, yatay-kesit analizi kullanılarak ampirik olarak test edilmiş ve bir takım bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, işsizliğin suç olgusu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu saptanırken ücret düzeyinin suç üzerinde beklenen yönde yani negatif yönlü bir etkiye sahip iken istatistiksel olarak anlamsız bir ilişkiye rastlanılmıştır
Anahtar Kelimeler : Suç, İşsizlik, Ücret, Yatay-Kesit Analizi
-

ABSTRACT

Determination of the crime within the framework of the factors that one of the most important topic is the overall economic structure. When examine researches about the relationship between economic structure and crime, economic factors such and inflation levels are usually discussed. Expoloring the appearance of the relationship between criminal actions of these elements are an important role in criminal researches. In this study, , , the relationship between criminal behavior and factors such as unemployment and wage, empirically tested using a horizontal-sectional analysis and reach a some of findings. Unemployment has a positive impact and statistical significance was found on crime but wage levels have an statistically insignificant relationship on crime were observed
Keywords : Crime, Unemployment, Wage, Cross-Section Analysis

Kaynak Göster

APA
ATA, A., & . ( 2011). Ücretler, İşsizlik Ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi. Çalışma ve Toplum, 4(31), 113-134. https://doi.org/