Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
64
-2020-

Makalenin Dili

: TR

  • Yavuz Kağan Yasım
  • Ufuk Işık
Taşeron İşçilerin Örgütsel Bağlılık ile Duygusal Emekleri Arasındaki İlişkide Güvenlik İkliminin Aracılık Rolü: Kamu Hastaneleri Örneği

ÖZ

Bu çalışmada taşeron işçilerinin örgütsel bağlılık ile duygusal emek arasındaki ilişkide güvenlik ikliminin aracı etkisi incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık sektöründeki taşeronlaşmayla ilgili genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde değişkenlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölüm ise araştırmanının yöntem ve sonuçlarından oluşmaktadır. Çalışmanın evrenini Ordu ili kamu hastanelerinde çalışan alt işveren işçileri oluşturmaktadır. Veriler anket yoluyla toplanmış ve 356 adet anket değerlendirmeye değer bulunmuştur. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmış, öncelikle korelasyon analiziyle değişkenlerin arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Hipotezi test etmek için process eklentisinde model 4 kullanılarak güvenlik ikliminin değişkenler arasındaki aracılık etkisine bakılmıştır. Yapılan analizlerde tüm değişkenler arasında anlamlı ilişki tespit edilmiş, aynı zamanda güvenlik ikliminin örgütsel bağlılık ile duygusal emek arasındaki ilişkiye kısmi olarak aracılık ettiği tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler : Taşeron İşçileri, Alt İşveren İşçileri, KamuHastaneleri, Örgütsel Bağlılık, Güvenlik İklimi, Duygusal Emek, SPSSProcess Eklentisi
The Mediation Role of Security Climate in the Relationship Between Organizational Commitment and Emotional Labor of Subcontracted Laborers: The Case of Public Hospitals

ABSTRACT

In this study, the mediating effect of the security climate between organizational commitment and emotional labor on the subcontracted labourers is investigated. The study consists of three parts. In the first part, general information about subcontracting in health sector is given. In the second section, information about variables is given. The third part consists of the methods and results of the study. The universe of the study consists of subcontractor workers working in public hospitals in Ordu. The data were collected through questionnaires and 356 questionnaires were found to be worth evaluating. The SPSS program was used for the analysis of the data. Firstly, the relations between the variables were examined with correlation analysis. The SPSS program with PROCESS macro Model 4 was used to test the hypotheses regarding the mediation effects. In the analyzes, a significant relationship was found between all variables, also determined that the security climate partially mediated the relationship between organizational commitment and emotional labor
Keywords : Subcontracted Labourer, Public Hospitals, OrganizationalCommitment, Emotional Labor, Process add-on in SPSS

Kaynak Göster

APA
YASIM, Y., & IŞIK, U., & . ( 2020). Taşeron İşçilerin Örgütsel Bağlılık ile Duygusal Emekleri Arasındaki İlişkide Güvenlik İkliminin Aracılık Rolü: Kamu Hastaneleri Örneği. Çalışma ve Toplum, 1(64), 147-168. https://doi.org/