Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
44
-2015-
>>   . Sayı Diğer Makaleler

Orijinal dili

: tr

  • Metin Kutal
“Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi” Yasasının Kimi Hükümlerinin İptali İstemi ile Anayasa Mahkemesine Açılan Davaya İlişkin Notlar

ÖZ

07.11.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası otuz yılı aşan bir süre uygulanan 2821 sayılı sendikalar ve 28822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt yasasını yürürlükten kaldırmıştır. 6356 sayılı Yasa, başta sendika üyeliği güvencesine ilişkin 25.madde olmak üzere doktrinde tartışılırken parlamentoda ana muhalefet partisi bu yasanın birçok hükmünün, Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile, Anayasa Mahkemesine 3.01.2013 tarihinde dava açmıştır. Dava dilekçesinde adı geçen yasanın, yirmi iki başlık altında toplanan birçok hükmünün iptali istenmiştir. Makalede Anayasa mahkemesine açılan dava dilekçesi esas alınarak 6356 sayılı yasanın Anayasa ve Türkiye’nin onaylamış olduğu uluslararası sözleşmelere uygunluğu tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : 6356 sayılı yasa, ILO, Sendika Özgürlüğü, Güvence, Toplu iş Sözleşmesi ve Grev Hakkı
-

ABSTRACT

Law No. 6356 on Trade Unions and Collective Agreement that entered into force on 07.11.2012 repealed the Laws No. 2821 Trade Unions and No. 2822 Collective Agreement, Strike and Lockout which had been into force for more than 30 years. While certain articles of the law No. 6356, particularly the 25th article on the security of trade union membership, were being discussed in the doctrine, main opposition party entered an action on 03.01.2013 in the Constitutional Court with the claim of unconstitutionality. Vacation of totally 20 judgements of the given law was claimed in this lawsuit petition. This paper discusses the conformity of the Law No. 6356 with both Turkish Constitution and international agreements that were ratified by Turkey relying on the petition.
Keywords : Law No 6356, ILO, Freedom of Trade Unionism, Security, Collective Agreement and Right of Strike

Kaynak Göster

APA
KUTAL, M., & . ( 2015). “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi” Yasasının Kimi Hükümlerinin İptali İstemi ile Anayasa Mahkemesine Açılan Davaya İlişkin Notlar. Çalışma ve Toplum, 1(44), 13-28. https://doi.org/