Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
44
-2015-

Makalenin Dili

: tr

  • Nursel Durmaz
Eğlence Sektöründe Çalışma Koşulları ve Ayrımcılık: Çingeneler Örneği

ÖZ

Bu araştırma, özgün çalışma koşulları gereği esnek çalışma biçimini öteden beri benimseyen eğlence sektörünü, postmodernleşme ile birlikte ele alarak, çalışma ilişkilerindeki kuralsızlaşmayı ve korunmasızlığı gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışma hayatının dezavantajlı gruplarından biri olan ve ağırlıklı olarak eğlence sektöründe çalışan Çingeneler sektörün getirdiği olumsuzluklara en çok maruz kalan kesim olmuşlardır. Bu sebeple Ankara’da ikamet eden 23’ü Çingene olan toplam 24 eğlence sektörü çalışanı ile gerçekleştirilen araştırma vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi toplanmıştır. Araştırma sonucunda gerek çalışma saatleri ve ücret düzeylerindeki belirsizlik, gerek sosyal güvencesizlik, gerekse sendikasızlaşma ile esnekliğin çalışanlar açısından çalışma koşullarını olumsuz anlamda nasıl etkilediği gözler önüne serilirken, eğlence sektöründe özellikle cinsiyete ve etnisiteye dayalı ayrımcılık da ele alınacaktır
Anahtar Kelimeler : Eğlence Sektörü, Esneklik, Çingeneler, Ayrımcılık
-

ABSTRACT

This research aims to reveal irregularity and vulnerability in work relations of entertainment industry, which adopted flexible working style from the beginning due to working conditions, with post-modernism exertion. As a hapless group in community, gypsies who mostly work in entertainment industry are exposed to disadvantages of sector more than any other ethnic groups. Information gathered by face-to-face interviews from 24 workers who has 23 gypsy origin. As a result it is clear that negative effects of flexible working style, which leads to uncertainty in working hours and wages, lack of social security and non-unionization, cause poor working conditions. Also discrimination based on ethnicity and gender is discussed in this research.
Keywords : Entertainment Sector, Flexibility, Gypsies, Discrimination

Kaynak Göster

APA
DURMAZ, N., & . ( 2015). Eğlence Sektöründe Çalışma Koşulları ve Ayrımcılık: Çingeneler Örneği. Çalışma ve Toplum, 1(44), 259-292. https://doi.org/