Economics and Law Journal

dergi kapak
70
-2021-
Primary Language
: TR
  • Hicran Atatanır
Non-Premium Payments in the Social Security System: The Germany Example

ABSTRACT

In Germany, which hosted the first premium-based social insurance practices, the non- premium payment regime is an important social policy component that complements the social security system. In the implementation of social security policies as a whole, Germany participates in the financing process of the nonpremium payment regime as in the premium regime and controls the process. In the case of Germany, the characteristics of the operation that constitute the premium payment regime in terms of both scope and management process constitute the focus of this study. In order to achieve this focus, first the main principles that shape the German social security system were tried to be explained, and then the scope and management processes of premium and non-premium payment regimes were examined on the basis of a legislative arrangement called the “Social Law” [Sozialgesetzbuch SGB ] and containing detailed sub-titles. It has been observed that in Germany, nonpremium payments are based on a public interest idea that is inherent to the social security system, that can predict the asymmetric consequences of inequalities of opportunity on people facing economic and social risks, and that aims to provide social protection function on the basis of equal opportunity. In essence which can be summarized as “establishing social justice”, non-premium payments have two basic functions in this idea: First, to overcome the inequalities surrounding different segments of the society or at least to mitigate their short- and medium-term effects; the second is to make social risks that prevent access to social and economic rights manageable and eliminated by the public power.
Keywords : Social Security, Non-Premium Payment, Social Justice, Germany
Sosyal Güvenlik Sisteminde Primsiz Ödemeler: Almanya Örneği

ÖZ

Prim esaslı ilk sosyal sigorta uygulamalarına ev sahipliği yapan Almanya’da primsiz ödeme rejimi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayan önemli bir sosyal politika bileşenidir. Bir bütün olarak sosyal güvenlik politikalarının icrasında Almanya, primli rejimde olduğu gibi primsiz ödeme rejiminin finansman sürecine katılmakta ve süreci denetlemektedir. Almanya örneğinde gerek kapsam gerekse yönetim süreci açısından primsiz ödeme rejimini oluşturan işleyişin hangi karakteristik özellikler taşıdığı bu araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu odağa ulaşabilmek için önce Almanya sosyal güvenlik sistemine şekil veren ana prensipler açıklanmaya çalışılmış, sonra ise primli ve primsiz ödeme rejimlerinin kapsamı ve yönetim süreçleri, “Sosyal Yasa” [Sozialgesetzbuch SGB ] adı verilen ve detaylı alt başlıklar içeren bir mevzuat düzenlemesi temelinde incelenmiştir. Almanya’da primsiz ödemelerin sosyal güvenlik sistemine içkin, fırsat eşitsizliklerinin ekonomik ve sosyal risklerle karşı karşıya kalan kişiler üzerindeki asimetrik sonuçlarını öngörebilen ve sosyal koruma işlevini fırsat eşitliği temelinde sağlamayı amaç edinen bir kamu yararı düşüncesine dayandığı görülmüştür. Öz olarak; ‘sosyal adaletin tesisi’ olarak özetleyebileceğimiz bu düşüncede primsiz ödemeler, iki temel işlev yüklenmiştir: İlki toplumun farklı kesimlerini çevreleyen eşitsizliklerin aşılması ya da en azından kısa ve orta vadeli etkilerinin hafifletilmesi; ikincisi ise sosyal ve ekonomik haklara erişime engel oluşturan sosyal risklerin kamu erki eliyle yönetilebilir ve bertaraf edilebilir kılınması
Anahtar Kelimeler : ÖZSosyal Güvenlik, Primsiz Ödeme, Sosyal Adalet, Almanya

Cite This Article

APA
ATATANIR, H., & . ( 2021). Non-Premium Payments in the Social Security System: The Germany Example. Çalışma ve Toplum, 3(70), 2029-2054. https://doi.org/10.54752/ct.1155183