Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
62
-2019-

Makalenin Dili

: EN

  • Ulaş Başar Gezgin
Yaratıcı Endüstri Kavramsallaştırmasında Yanlış Olan Ne?: Yaratıcı Endüstri Kavramsallaştırmasına Karşı 20 İtiraz

ÖZ

Genellikle gizil ya da açık bir neo-liberal söylemle bağlantılı olan ‘yaratıcı endüstriler’ kavramsallaştırması, yaratıcılığa ilişkin indirgemeci anlayışı, yaratıcılığın apaçık bir tanıma sahip olduğu biçimindeki savunulamaz varsayımı, endüstrileri yaratıcı ve yaratıcı olmayan endüstriler olarak yanlış bir biçimde sınıflandırması ve yaratıcılığı bireylere özellikle kişilik farklarına , grup ve takım ortamları olduğu kadar teknolojik araçlarının yaratıcı etkinlikler amacıyla kullanılmasını da içermek üzere örgütlere ve kültürlere yüklemek yerine bir endüstriye yükleyen garip fail sorunu temelinde nadiren eleştiriliyor. ‘Yaratıcı endüstri’, ‘kültürel endüstri’yle yanyana anılmakla birlikte, ‘kültür’ün ve ‘kültürel’in kullanımı, yaratıcılığın yorumlanma, desteklenme ve engellenme biçimlerinde kültürel farklar olabileceğini yok sayarak örneğin, Çin ve Küresel Batı kültürlerinde yaratıcılık kavramsallaştırması , kâr getirirlik, kazanç, kaynak verimliliği vb. gibi ekonomik göstergeler üzerinden dönen, çoğunlukla toplu üretim olan popüler kültüre gönderme yaptığından yanıltıcıdır. Bu nedenle, bu makalede, yaygın dolaşımda olan ‘yaratıcı endüstri’ kavramsallaştırmasının neden yanlış olduğu 20 itirazla gösteriliyor ve yaratıcılığın psikolojik, örgütsel ve kültürel boyutları üzerine yapılmış olan araştırmaların bir bölümü sunuluyor ve tartışılıyor.
Anahtar Kelimeler : Yaratıcı endüstriler, yaratıcılık, yaratıcılığınpsikolojisi, örgütlerde yaratıcılık ve yaratıcılığın kültürel yorumları.
What is Wrong with the Notion of Creative Industry?: 20 Objections to the Notion of Creative Industry

ABSTRACT

The notion of ‘creative industries’ usually coupled with implicit or explicit neo-liberal discourse is rarely criticized on the basis of its reductionistic understanding of creativity, its untenable assumption of a crystal clear definition of creativity, misclassification of industries as creative and non-creative, and the bizarre agency problem which attributes creativity to an industry, rather than individuals especially personality differences , organizations including group and team settings as well as uses of technological tools for creative activity and cultures. Although the discourse of ‘creative industry’ usually goes in tandem with ‘cultural industry’, the use of ‘culture’ and ‘cultural’ is misleading as they usually refer to popular culture of mass production that revolve on economic indicators such as profitability, revenue, resource efficiency etc. ignoring the fact that there may be cultural differences in the way creativity is interpreted, promoted or discouraged e.g. the notions of creativity in Chinese vs. Global Western culture . Thus in this article, what is wrong about the widespread notion of ‘creative industry’ is shown through 20 objections, and a set of research papers on psychological, organizational and cultural dimensions of creativity is presented and discussed.
Keywords : Creative industries, creativity, psychology of creativity, creativity at organizations and cultural interpretations of creativity

Kaynak Göster

APA
GEZGİN, U., & . ( 2019). What is Wrong with the Notion of Creative Industry?: 20 Objections to the Notion of Creative Industry. Çalışma ve Toplum, 3(62), 1737-1756. https://doi.org/