Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
62
-2019-

Makalenin Dili

: tr

  • Ali Kemal Sayın
ILO Normları Bakış Açısı ile Dünyada ve Türkiye’de Asgari Ücret Uygulamaları

ÖZ

İşçiler için asgari bir yaşam düzeyini sağlayacak ücretin oluşmasını hedefleyen asgari ücret, günümüzde tüm dünyada bir sosyal politika aracı haline gelmiştir. Asgari ücretin evrensel bir nitelik kazanmasında, başta Uluslararası Çalışma Örgütü ILO olmak üzere uluslararası kuruluşların önemli katkıları olmuştur. Asgari ücret uygulamasıyla emeğin istismarının önlenmesi, ücretin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmıştır. Asgari ücret tespit yöntemleri ülkelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına göre farklılık göstermektedir. Benzer durum, asgari ücretin kapsamı ve düzeyi konusunda da görülmektedir. Bu çalışmada, asgari ücretin uluslararası norm ve standarları, tespit yöntemleri, kapsamı ve düzeyine ilişkin ülke uygulamaları ile Türk asgari ücret sistemi ele alınmaktadır
Anahtar Kelimeler : Asgari Ücret, Uluslararası Çalışma Örgütü, Sosyal Politika, Türkiye’de Asgari Ücret.
Minimum Wage Applications in The World And Turkey From The Perspectıve of ILO Norms

ABSTRACT

The minimum wage aimed at the establishment of wages that will provide a minimum level of living for workers has become a social policy tool in the world today. International organizations including ILO have made significant contributions to the minimum wage in its acquiring a universal character. With the minimum wage application, it is aimed to prevent the explotation of labor, to maintain the wage, to prevent unfair competition, to ensure justice in income distribution and to reduce poverty. The minimum wage determination methods vary according to the social, economic and political structures of the countries. A similar case is also seen in the content and level of minimum wage. In this study, the international norms and standards of the minimum wage, the country practices related to the methods for determining, content and level and the Turkish minimum wage system are addressed
Keywords : Minimum Wage, International Labour Organization, Social Policy, Minimum Wage in Turkey.

Kaynak Göster

APA
SAYIN, A., & . ( 2019). ILO Normları Bakış Açısı ile Dünyada ve Türkiye’de Asgari Ücret Uygulamaları. Çalışma ve Toplum, 3(62), 1877-1916. https://doi.org/