Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
24
-2010-

Makalenin Dili

: tr

  • Alptekin Güney
Türkiye’de Geliştirilmiş İşsizlik Oranları

ÖZ

Küreselleşmeyle birlikte 1980’lerden itibaren uygulananekonomik politikalar, özelleştirmeler, sendikaların güçsüzleşmesi,çokuluslu şirketlerin ucuz işgücü arayışında olması gibi etmenleryüzünden tüm dünyada işsizlik oldukça önemli bir sorun halinegelmiştir. Türkiye’de bu gelişmelerden etkilenmiş ve 1980’lerdenbaşlayarak yükselen işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. İşsizlik ülkelerinsosyal yapısında bir takım olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. Buçalışmada Türkiye’deki gerçek işsizlik oranlarına ulaşabilmek amacıylaeksik istihdam ve iş aramaktan vazgeçenler, mevsimlik çalışanlar vb.dikkate alınarak düzeltilmiş işsizlik oranları hesaplanmıştır
Anahtar Kelimeler : İşsizlik, İstihdam, Eksik İstihdam, Düzeltilmişİşsizlik
-

ABSTRACT

Unemployment has become the most essentialproblem around the world because of the implemented economicpolicies, privatizations, declination of the trade unions and in searchof a cheap labor of multinational corporations since 1980s. Turkeyhas affected by these progresses and faced with increasingunemployment issue starting from the same year, 1980s.Unemployment causes some negative developments in terms ofsocial structure in the countries. In this study, in order to reach thereal unemployment rate, unemployment rates are calculated, in termsof those who give up looking for a job, work seasonally etc
Keywords : unemployment, employment, underemployment, adjusted unemployment

Kaynak Göster

APA
GÜNEY, A., & . ( 2010). Türkiye’de Geliştirilmiş İşsizlik Oranları. Çalışma ve Toplum, 1(24), 239-252. https://doi.org/