Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
24
-2010-

Makalenin Dili

: tr

  • Kamil Orhan
“Modern Zamanlar“ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma İlişkileri Yorumlaması

ÖZ

Metinlerin ve bağlamların anlamca yorumlanması sosyal bilimlerde çok sık kullanılmamasına rağmen önemsenen niteliksel araştırma yöntemlerinden biridir. Böylesi çalışmalarda malzeme olarak yazılı metinler olduğu kadar görsel ve işitsel materyaller de kullanılmaktadır. Anlam yorumlanmasında filmlerin kullanılması yeni bir yöntem değildir. Ancak, Türkçe alanyazınında bu tür analizlere çok sık rastlanmamaktadır. Çalışmada 1930’lu yıllardaki ekonomik ve sosyal yaşantının bir parçası olarak endüstride çalışma ortamı, film aracılığıyla analiz edilmiştir. Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar” 1936 filmi aracılığıyla dönem yorumlanmıştır. Chaplin’in bu filmi, eleştirmenler tarafından dönemini en iyi yansıtan çalışmalardan birisi olarak görüldüğü için seçilmiştir.Film dönemin anlaşılmasında önemli bir görsel zenginlik kazandırmaktadır
Anahtar Kelimeler : Çalışma İlişkileri, Endüstri İlişkileri, Modernizm, Modern Zamanlar
An Interpretation Of The "Modern Tımes" Film and Periodical Labor Relatıons

ABSTRACT

An Interpretatıon Of The “Modern Tımes” Fılm And Perıodıcal Labor Relatıons The interpretation of the text and context is one of qualitative research methods in the social sciences despite not often used. In such studies, audio-visual materials are also used as well as texts material. Using films is not a new method for interpreting of the meaning. However, it is not very common such analysis in Turkish literature. In this study, working environment in the industry was analyzed through the film as a part of the economic and social life in the 1930s. The period has been interpreted through Charlie Chaplin’s “Modern Times” film 1936 . Chaplin’s this film has been selected, for it was seen one of the best film reflecting the period by the critics. The film provides an important visual richness to understand the period
Keywords : Labor Relations, Industrial Relations, Modernism, Modern Times

Kaynak Göster

APA
ORHAN, K., & . ( 2010). “Modern Zamanlar“ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma İlişkileri Yorumlaması. Çalışma ve Toplum, 1(24), 133-152. https://doi.org/