Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
72
-2022-

Makalenin Dili

: TR

  • Nuray Ekrem
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Kuruluş Yıllarında Grev Hakkına Yaklaşımı

ÖZ

Çalışma 1961-1963 döneminde kademeli olarak kuruluşunu tamamlayan TİSK’in bu yıllarda grev hakkına yaklaşımını belirleme amacındadır. Bu yıllar “işveren sendikacılığı” bakımından, hızlı bir yeniden yapılanma ve toparlanma süreci ve yeni bir döneme geçiş aşamasıdır. Söz konusu yıllar, önce Anayasa ve daha sonra 274 ve 275 sayılı yasalarla sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının güvence altına alınması itibariyle çalışma ilişkileri bakımından da yepyeni bir döneme geçişi temsil eden yıllardır. Çalışmada TİSK’in kuruluş yılları ve grev hakkının güvence altına alınma ve kurumsallaşma süreci birbiriyle ilişkili bir biçimde incelenecek, TİSK’in grev hakkının kurumsallaşmasına dair görüşleri Konfederasyon yayınları, basın açıklamaları ve çeşitli kaynaklar üzerinden değerlendirilecektir. Daha sonra dönemin önemli işçi eylemlerinden olan Kavel grevi örneği üzerinden TİSK’in fiili grev hareketine ilişkin tutum ve davranışları belirlenecektir. Böylece “işveren sendikacılığının” önemli bir aktörü olan TİSK’in kuruluş yıllarında grev hakkına yaklaşımı, söylem ve uygulamada iki yönlü olarak ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : İşveren Örgütleri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Grev Hakkı, Kavel Grevi
Turkish Confederation of Employer Associations’ Approach to the Right to Strike During Its Foundation Years

ABSTRACT

The study aims to determine TİSK’s approach to the right to strike in the years when TİSK has completed its establishment gradually period of 1961-1963. These years were a rapid restructuring and recovery process and a new phase of transition for employers’ association. Also in these years, trade union, collective bargaining agreement and right to strike were guaranteed first by the constitution and then the laws numbered 274 and 275. In this context, these years additionally mean a transition to a new period in terms of labour relations. In the study, the founded years of TİSK and the process of quarantining and institutionalizing the right to strike will be examined in a related manner. TİSK’s views about the institutionalization of the right to strike will be evaluated through confederation publications, press releases and various sources. Then TİSK’s attitudes and behaviours regarding the actual strike action will be determined through the example of the Kavel strike which was the important labour movement in that years. In this way the approach of TİSK, which is the most important actor of employers’ association, to the right to strike during its foundation years will be tried to be revealed in two ways in discourse and practice.
Keywords : -Employer Association, Turkish Confederation of Employer Associations, Right to Strike, Kavel Strike

Kaynak Göster

APA
EKREM, N., & . ( 2022). Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Kuruluş Yıllarında Grev Hakkına Yaklaşımı. Çalışma ve Toplum, 1(72), 395-418. https://doi.org/10.54752/ct.1060821