Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
72
-2022-

Makalenin Dili

: TR

  • Ahmet Terzioğlu
  • Fatmanur Aksöz
Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Türk İş Hukukunda Kadınları Korumaya Yönelik Düzenlemeler

ÖZ

Kadınlar yüzyıllar boyunca çalışma hayatında var olabilmek adına çeşitli mücadeleler vermiştir. Günümüz koşulları değerlendirildiğinde toplumsal yapının değişmeye başlaması ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması adına kadın işgücünün ne kadar önemli olduğu gerçeği açıkça ortadadır. Ancak bu gerçekliğe rağmen günümüzde çalışma hayatında kadınlar cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda hem kamusal alanda yüzyıllardır süregelen eril hâkimiyet ve bunun getirdiği toplumsal ön yargılar, hem kadınların fiziksel açıdan erkeklere nazaran daha güçsüz olması hem de ağırlıklı olarak aile içi sorumlulukların kadınlarda olması, kadınlara özgü koruyucu yasal düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’nun kadınları korumaya yönelik öngördüğü düzenlemeler incelemeye tabi tutulmuştur. İş Kanunu kapsamındaki bu düzenlemeler çalışan kadınları korumaya yönelik açıkça hükümler öngörse de bu hükümlerin hayata geçirilmesi gerektiği ve bunun için de toplumdaki her bir bireyden yönetişim ağı içerisindeki her bir kuruluşa önemli görevler düşmektedir.
Anahtar Kelimeler : Çalışan kadın, İş Kanunu, Sorunlar, Cinsiyet Ayrımcılığı, Çalışan kadın, İş Kanunu, Sorunlar, Cinsiyet Ayrımcılığı
Gender Discrimination in Working Life and Regulations to Protect Women in Turkish Labor Law

ABSTRACT

Women have struggled for centuries in order to exist in working life. When today’s conditions are evaluated, it is obvious how important the female workforce is for the social structure to begin to change and for the sustainable development of the country’s economy. However, despite this reality, women continue to face various problems in working life, especially gender discrimination. In this direction, both the masculine dominance in the public sphere for centuries and the social prejudices brought by it, both the fact that women are physically weaker than men and that women have predominantly domestic responsibilities, necessitate protective legal regulations specific to women. From this point of view, within the scope of the study, the regulations stipulated by the Labor Law No. 4857 to protect women were examined. Although these regulations within the scope of the Labor Law clearly envisage provisions to protect working women, these provisions must be implemented, and within this, every individual in the society and every organization within the governance network have important duties.
Keywords : Working women, Labor Law, Problems, Gender Discrimination

Kaynak Göster

APA
TERZİOĞLU, A., & AKSÖZ, F., & . ( 2022). Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Türk İş Hukukunda Kadınları Korumaya Yönelik Düzenlemeler. Çalışma ve Toplum, 1(72), 267-298. https://doi.org/10.54752/ct.1060809