Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
28
-2011-

Makalenin Dili

: tr

  • Gülşen Sarı Gerşil
  • Mehtap Aracı
Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri

ÖZ

Bu çalışmada, işletmede işgörenler arasında güven unsurunun nasıl yerleşeceği ve performansa etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bursa ili Organize Sanayi Bölgesi’nde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 21 firmanın 353 çalışanı üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ankete katılan işgörenlerin orta düzey performansa sahip olduklarını ve çalıştıkları firmaya karşı duydukları güven ile performans düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varolduğunu ortaya koymuştur. Genel güven düzeylerinin de performans düzeyi gibi orta düzeyde çıkması iki değişken arasındaki ilişkiyi doğrulamaktadır. Bu sonuçlar otomotiv sektöründe performansın güvenden etkilendiğini, çalışma ortamındaki güvenin arttırılmasının performansı da arttıracağını göstermektedir. En yüksek ilişki çalışanların birbirlerine duydukları güven ve performans arasında görülmüştür. İkinci derecede yöneticilere duyulan güven, üçüncü derecede firmaya duyulan güven gelmektedir. Ayrıca güven düzeyi üzerinde en etkili unsurların öncelikle eğitim düzeyi ve istihdamın niteliği sonrasında istihdam süreleri çalışma süreleri-kıdem olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Küresel rekabet ortamında sosyal sermaye dinamiği yüksek olan ülkeler rekabet avantajı yakalarken, düşük olan ülkelerin iş başarma maliyetleri her geçen gün artmaktadır. Bu maliyetleri düşürmek için formel tedbirler yetersiz kalmakta, sosyal sermaye unsurlarının ve özellikle güven unsurunun koordineli biçimde ve informel olarak çalışanlar arasında aktif hale getirilmesi gerekmektedir
Anahtar Kelimeler : “ Sosyal Sermaye”, “Güven Faktorü”, “İşgücüPerformansı”, “İşgörenler”, “İstihdam”
-

ABSTRACT

In this study, how the confidence factor settle between the workers and its influences to performance are tried to be determined. In accordance, the questionnaire have been applied to 353 workers in 21 factories which have been function in automotive industry in Bursa Organized Industrial Zone. The results revealed, employees whose participated in questionnaire, have been middle performance and significant positive relationship among employees confidence to their firms and their performance. It confirms relationship between two variable that general confidence level is middle to like performance. This results revealed that performance affected to confidence, also if the confidence is increased in working environment, employees performance will be increase. The higest relationship considered among confidence which employees feel to each other. The other results respectively, the confidence to managers and the confidence to firm have relationship with performance. Also, it is concluded that first of all education and employment qualifications and than seniority affectives to confidence level. While the countries whose social capital dynamic are high have the competition advantage in the global competition the cost of work achievement of the countries whose dynamic is low is increasing every single day. In order to decrease these costs, the formal precautions are deficient, it is needed the social capital elements, especially the confidence factor to be activated with coordination and in an informal way among the workers.
Keywords : “Social Capital”, “Confidence Factor”, “Performance ofWorkforce”, ” Workers”, “Employement”.

Kaynak Göster

APA
GERŞİL, G., & ARACI, M., & . ( 2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri. Çalışma ve Toplum, 1(28), 39-74. https://doi.org/