Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
28
-2011-

Makalenin Dili

: tr

  • Onur Metin
Sosyal Politika Açısından AKP Dönemi: Sosyal Yardım Alanında Yaşananlar

ÖZ

Türkiye’de sosyal politika hâkim ekonomik işleyişle uyum içerisinde seyretmiştir. Bu durum sosyal politikanın tarihsel ortaya çıkış koşullarının ve devamlılığının doğal bir sonucu olarak belirir. Türkiye’nin kendi özgüllüğü ve kapitalist ekonomik yapı ile eklemlendiği yer, farklılaşmaları da doğallıkla beraberinde getirecektir. Asıl amaç bu farklılaşmaların ve hâkim ekonomik işleyişle olan bağlantının nedensel ilişkilerini ortaya koyabilmek olmalıdır. Türkiye’de de son yıllarda sosyal politika alanında yaşananlar, bu amaç doğrultusunda ele alınacaktır. Sosyal yardım mekanizmalarının işleyiş biçimi ve bunların arkasındaki nedensel ilişkiler bu yazının temel derdidir. Bu amaç doğrultusunda günümüz Türkiye sosyal politikasının sosyal yardımlar üzerinden geçmişten günümüze izlediği yol ve bu gidişin günümüzde büründüğü biçimi analiz edilmeye çalışılacaktır. Ekonomik hayatta doğrudan söz sahibi olmak istemeyen bir devlet biçiminin ürettiği düzenlemelerin büyük bir ölçüde serbest piyasa ilişkileriyle bütünleşeceği ortadadır. AKP döneminin sosyal yardımlar üzerinden alınan kesiti de, neo-liberal birikim rejimine olan bağlılığın diğer bir yansımasıdır
Anahtar Kelimeler : Sosyal Politika, Sosyal Yardım, Yurttaşlık, Klientalizm, Metalaşma
-

ABSTRACT

Social policy in Turkey goes parallel with dominant economic policy. This situation is a natural result of conditions when social policy occurred at history scene and its continuity. Turkey’s own specifity and its articulation with capitalist economical structure bring differentiation spontaneously. The main aim should be to bring up casual relations of these differentiations and linkage with sovereign economic policy. Current facts in the area of social policy in Turkey will be dealt with in accordance to this aim. The main concern of this paper is to evaluate mechanisms of social benefit and casual relations behind them. In this regard, from the past to the present path of social policy in the context of social benefit and its today’s form will be analyzed. Regulations following political line of neo-liberal state collaborate with free market relations accordantly. The cross-section of social benefit of AKP period is another reflection of the neo-liberal accumulation regime.
Keywords : Social Policy, Social Benefit, Citizenship, Clientalism, Decommodification

Kaynak Göster

APA
METİN, O., & . ( 2011). Sosyal Politika Açısından AKP Dönemi: Sosyal Yardım Alanında Yaşananlar. Çalışma ve Toplum, 1(28), 179-200. https://doi.org/