Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
73
-2022-

Makalenin Dili

: TR

  • Fatih Kucur
  • Enver Mengü
Sosyal Çalışma Disiplininin Epistemolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

ÖZ

İnsanın iyilik halini geliştirme hedefi doğrultusunda birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müdahale yöntemleriyle profesyonel bir çalışma yürütmeyi ifade eden sosyal çalışma, 19. yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. Daha önceleri dini kurumlar veya gönüllü insanlar tarafından yürütülen bu çalışmalar, dönemin bilimsel gelişmelerinin ışığında sistematik ve profesyonel bir görünüm kazanmıştır. Aynı zamanda bu bilimsel yapı, yie aynı dönemde doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında yaşanan ontolojik ve epistemolojik gerilimleri de içermektedir. Bu çalışma kapsamında da doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında görünen ve bilimsel önermelerin pozitif veya normatif içeriği üzerine olan epistemolojik tartışma, uygulamalı bir sosyal bilim olarak sosyal çalışma disiplini açısından ele alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda betimleyici bir yaklaşımla literatüre dayanarak yapılan bu çalışmada sosyal çalışma disiplininin pozitif görünüm içinde esasında bir normatiflik içerdiği; bilginin niteliği, mesleki yapı, mesleki uygulama ve sosyal değişim odaklarından hareketle ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Sosyal çalışma, sosyal hizmet, sosyal bilim, doğabilimleri, pozitif bilgi, normatif bilgi.
A Critical Evaluation of the Epistemological Foundations of the Social Work Discipline

ABSTRACT

The social work, which expresses professional work with intervention methods at the level of the individual, family, group and society, towards the aim of improving the well-being of people, was born in the second half of the 19th century. These studies, which were previously carried out by religious institutions or volunteer philanthropists, gained a systematic and professional appearance beside of the scientific developments of the period. At the same time, this scientific structure includes ontological and epistemological contention between natural sciences and social sciences in the same period. In the content of this study, the epistemological debate between natural sciences and social sciences on the positive or normative content of scientific propositions will be discussed in terms of social work discipline as an applied social science. For this purpose, in this study, which is based on the literature with a descriptive approach, the nature of the knowledge that the social work discipline actually contains a normativity in a positive outlook will be revealed from the focus of professional structure, professional practice and social change.
Keywords : Social work, social science, natural science, positive knowledge, normative knowledge.

Kaynak Göster

APA
KUCUR, F., & MENGÜ, E., & . ( 2022). Sosyal Çalışma Disiplininin Epistemolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. Çalışma ve Toplum, 2(73), 1105-1122. https://doi.org/10.54752/ct.1097175