Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
73
-2022-

Makalenin Dili

: EN

  • M. Onur Arun
Kurama Dönüş: Sosyal Politikaları Liberal Liyakatçiliğin Eşitlikçi Önkoşulu Olarak Yeniden Düşünmek

ÖZ

Halihazırdaki sosyal politika literatürü hem sosyal politikanın tanımını hem de hedeflerini, kimi zaman açıkça kimi zaman üstü örtük olarak, adil toplumu tesis etme amacıyla ilişkilendirmektedir. Fakat, ilgili alandaki birçok çağdaş akademik çalışma ne sosyal politikalarla hangi tür bir sosyal adaletin amaçlandığını açıkça ifade etmekte ne de tabakalaşmış toplumların sosyo-ekonomik yapısının sosyal politikaları nasıl ve neden ahlaki olarak gerektirdiğini açıklamaktadır. Söz konusu bu muğlaklık çağdaş sosyal politika literatürünün siyaset felsefesince geliştirilen ve eşitsizliğe dönük sosyolojik bakış açısıyla derinleştirilen sosyal adalet literatürüyle yeterli ilişkiselliği kurmamasından kaynaklanmakta ve bunun sonucunda da sosyal politikaların arkasında yatan ahlaki gerekçelendirme ya belirsiz kalmakta ya da üstü kapalı olarak hayırseverci ve özgecil nedensellikler üzerine inşa edilmektedir. Söz konusu bu noktadan hareketle, bu çalışma ilk olarak sonuç eşitsizliklerini hak ve liyakat merkezli değer dağıtımı aracılığıyla olumlayan liberal sosyal adalet ekolüne siyaset felsefesi alanı üzerinden odaklanmaktadır. Akabinde, eşitsizliklere dönük sosyolojik bakış açısından yararlanarak liyakatçi dağıtım modeli ve fırsat eşitsizliği gibi ilişkili politikaların ahlaki olarak kusurlu doğasını tartışmaktadır. Son olarak bu çalışma, liyakatın ortaya çıkışında bireyin sosyal sınıfının rolünün altını çizerek ve sosyal adalet literatüründeki yeni kavramsal gelişmelere referans vererek, sosyal politikaları hayırseverci ve özgeci girişimler olarak değil, liberal liyakatçi değer dağıtım modeli için zorunlu bir eşitlikçi önkoşul olarak gerekçelendirmektedir
Anahtar Kelimeler : Sosyal Politika, Liberalizm, Liyakat, Eşitsizlik, Sosyal Sınıf
Back to the Theory: Re-Considering Social Policies as Egalitarian Pre-Conditions of the Liberal Meritocracy

ABSTRACT

Looking at the given literature of social policy, it is clearly seen that both definition and objectives of social policies are either explicitly or implicitly associated with the aim of building up just society. However, most of contemporary scholarly works does neither clearly express what type of social justice is aimed by these policies nor explain how and why socio-economic structure of stratified societies morally necessitates social policies. Such ambiguities appear primarily due to insufficient engagement of contemporary social policy literature with broad literature of social justice developed by political philosophy and advanced by sociological conception of inequalities. Thus, an implication of such ambiguities is that the moral justification behind social policies either remains unclear or is covertly built upon a philanthropic and/or altruistic reasoning. Departing from these ambiguities and their implications, this work firstly focuses on the desert and merit-centred value distribution through which the liberal school of social justice in the political philosophy justifies inequalities in outcome. Following this, it discusses on morally flawed nature of the meritocratic distributional model and its associated policies, such as equality of opportunity, by drawing on sociological conception of inequalities. Lastly, underlining the role of individual’s social class in formation of merits and referring to recent conceptual developments in the broad literature of social justice, it justifies social policy as inevitable egalitarian pre-condition, rather than philanthropic and/or altruistic initiatives, for the liberal meritocratic value distribution.
Keywords : Social Policy, Liberalism, Meritocracy, Inequality, SocialClass

Kaynak Göster

APA
ARUN, M., & . ( 2022). Back to the Theory: Re-Considering Social Policies as Egalitarian Pre-Conditions of the Liberal Meritocracy. Çalışma ve Toplum, 2(73), 1017-1042. https://doi.org/10.54752/ct.1097161