Economics and Law Journal

dergi kapak
60
-2019-
Primary Language
: TR
  • A. Suut Doğruel
  • Fatma Doğruel
Globalization, Neglected Industrial Policies and Deindustrialization

ABSTRACT

Globalization has deeply affected the industrial structures in both developed and developing economies. In the course of globalization, rapid industrialization observed in Asian and particularly Southeast Asian countries helped drive their successful economic growth. During the same period, deindustrialization turned to be one of the major problem in the other parts of the globe. Deindustrialization, in general, can be defined as the outcome of the tow different economic environments which are also shaped by different economic policies: structural change and globalization. Before 1990’s, national policies, particularly industrial policies in developing countries, could affect the speed and the intensity of deindustrialization due to structural change. However, with the deepening of globalization, national policies have been completely dismissed as the obstacle of the international competition. The aim of the paper is to discuss the deindustrialization as one of the consequences of the globalization. To this end, we focus on selected developed and developing country examples from different geographies. We observed that the share of manufacturing sector in GDP declined and the technological composition of the manufacturing changed in all countries considered in the paper. On the other hand, the quality of the manufacturing sector in terms of technology intensity differs among these countries
Keywords : Industrial policies, deindustrialization, developed countries, developing countries
Küreselleşme, Unutulan Sanayi Politikaları ve Sanayisizleşme

ÖZ

Küreselleşme ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin sanayi yapılarını derinden etkiledi. Bu süreçte Asya ve özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde gözlenen hızlı sanayileşme bu ülkelerin başarıı ekonomik büyümelerine katkı yaptı. Aynı süreçte dünyanın başka bölgelerinde sanayisizleşme önde gelen sorunlardan biri oldu. Genel olarak sanayisizleşme farklı iktisat politikaları altında da biçimlenen iki farklı ekonomik ortamda ele alınabilir: Yapısal değişim ve küreselleşme. 1990’ler öncesinde, gelişmekte olan ülkelerin sanayi politikaları başta olmak üzere ulusal politikalar yapısal değişmeden kaynaklanan sanayisizleşmenin hızını ve şiddetini etkileyebiliyordu. Ancak, küreselleşmenin derinleşmesi ile birlikte ulusal politikalar uluslararası rekabeti önleyici müdahaleler olarak görüldü. Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin önemli bir sonucu olan sanayisizleşme olgusunu değerlendirmektir. Bu değerlendirmede farklı gelişme düzeylerinden ve coğrafyalardan seçilmiş ülkelere odaklanılmıştır. Ele alınan bütün ülkelerde imalat sanayinin payının GSYH içindeki payının azaldığı ve imalat sektörü bileşiminin teknoloji bakılmdan değiştiği gözlendi. Diğer taraftan teknoloji yoğunluğu bakımından imalat sektörünün kalitesindeki bozulmamın ülkeler arasında farklılaştığı bulundu
Anahtar Kelimeler : ÖZSanayi politikaları, sanayisizleşme, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler

Cite This Article

APA
DOĞRUEL, A., & DOĞRUEL, F., & . ( 2019). Globalization, Neglected Industrial Policies and Deindustrialization. Çalışma ve Toplum, 1(60), 209-230. https://doi.org/