Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
70
-2021-

Makalenin Dili

: TR

  • Hilmi Etci
  • Merve Çelik Gönültaş
  • Serap Özen
İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri Örneği

ÖZ

Çalışmada, Türkiye İş Kurumu’na İŞKUR iş aramak amacıyla başvuru yapan X kuşağı 1961-1980 arası doğumlu ve Y kuşağı 1981-2000 arası doğumlu işsizlerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda durumluk-sürekli kaygı düzeyi ile katılımcıların demografik özellikleri, iş arama süresi, aileden maddi destek alma durumu, anne-baba yaşama durumu, kira vb. gelir halinin varlığı/yokluğu gibi değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik analizler yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Muğla 381 katılımcı ve Ankara 384 katılımcı olmak üzere İŞKUR’a kayıt yaptıran 186 kadın ve 579 erkek, toplamda 765 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada X ve Y kuşağı işsizlerin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla C. D. Spielberger ve arkadaşları tarafından 1970 geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte tarafından 1983 yapılan “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Muğla ve Ankara’da İŞKUR’a başvuran X ve Y kuşağı işsizlerin orta düzeyde bir kaygıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. X kuşağı işsizlerde sürekli kaygı düzeyinde il değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; durumluk kaygı düzeyinde Muğla ile Ankara arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre Muğla’daki X kuşağı işsizler içinde bulundukları işsizlik durumundan, Ankara’da ikamet eden X kuşağı işsizlere kıyasla daha çok kaygı duymaktadırlar. Y kuşağında ise durumluk ve sürekli kaygı envanterinde il değişkenine göre anlamlı bir farklılık mevcuttur. Buna göre Y kuşağının kaygı düzeyi Muğla’ya kıyasla Ankara’da daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler : Durumluk-Sürekli Kaygı, X Kuşağı, Y Kuşağı, İşsizlik, İŞKUR
Determination of Anxiety Levels of the Unemployed in Different Generations Applying to İşkur: The Case of AnkaraMuğla Provinces

ABSTRACT

In the study, it is aimed to determine the state-trait anxiety levels of the Gen X and Gen Y unemployed people who apply to the Turkish Employment Agency İŞKUR for job search. For this purpose, analyzes are made on the relationship between the state-trait anxiety level and variables such as the demographic characteristics of the participants, the duration of job search, financial support from the family, the living status of the parents, the presence/absence of income such as rent. The sample of the research consists of a total of 765 people, 186 women and 579 men registered to İŞKUR, in Muğla 381 participants and Ankara 384 participants . “The State-Trait Anxiety Inventory” developed by C. D. Spielberger et al. 1970 and adapted to Turkish by Öner and Le Compte 1983 is used in the study to determine the anxiety levels of the unemployed the Gen X and Gen Y. As a result of the analysis, it has been revealed that the Gen X and Gen Y unemployed people in Muğla and Ankara who apply to İŞKUR have a medium level of anxiety. While there is no significant difference between the groups according to the province variable in the level of trait anxiety among the unemployed generation X; a significant difference was found between Muğla and Ankara in the state anxiety level. According to this, the Gen X unemployed in Muğla are more concerned about the unemployment situation they are in, compared to the Gen X unemployed people residing in Ankara. In the Gen Y, there is a significant difference in the state and trait anxiety inventory according to the province variable. Accordingly, it has been concluded that the anxiety level of Gen Y is higher in Ankara compared to Muğla
Keywords : The State-Trait Anxiety, Gen X, Gen Y, Unemployed, İŞKUR.

Kaynak Göster

APA
ETCİ, H., & ÇELİK GÖNÜLTAŞ, M., & ÖZEN, S., & . ( 2021). İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri Örneği. Çalışma ve Toplum, 3(70), 1963-2028. https://doi.org/10.54752/ct.1155173