Economics and Law Journal

dergi kapak
38
-2013-
Primary Language
: tr
  • Ayhan Görmüş
Severance Pay Issue of Employees Hired Through Service Purchasing in Public Establishments

ABSTRACT

Transferring a section of the main activity of employers to subcontractor within the principal employer-subcontractor relationship has become both a need and a necessity in the conditions of globalization and intense competition. Beside this, transferring a section of public services of public establishments to subcontractor by means of hiring employees through service purchasing within the framework of the Public Procurement Law No. 4734 and Law Public Procurement Contracts Law No. 4735 has become widespread substantially within the last decades in our country. However, as there is a lack of adapting between Law No. 4734 and Labor Law No. 4857 regulating labor relation has significantly led issues in practice and, thus aggrieving employees as far as their legal rights are concerned. Law-maker wanted the public establishments to exclude from responsibilities imposed by the principal employer-subcontractor relationship by adding two new paragraphs to the Law No. 4857, 2. article with Law No. 5538. Yet, the regulation has not led a change as regards the judicial decisions. In this article, severance pay right of the employees hired through service purchasing in public and the responsibilities of an employer resulted from this right have evaluated in the framework of the judicial decisions by scanning sources related with the subject.
Keywords : Principal Employer, Subcontractor, EmploymentThrough Service Purchasing, Severance Pay, Severance Pay Fund
Kamu Kurumlarında Hizmet Alımı Yoluyla İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı Sorunu

ÖZ

İşverenlerin asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile asıl işin bir kısmını başka bir işverene devretmesi küreselleşeme ve yoğun rekabet koşulları içerisinde, hem bir ihtiyaç hem de zorunluluk haline getirmiştir. Bunun yanı sıra, ülkemizde son on yılda, kamu kurumlarının da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde, kamu hizmetlerinin bir kısmını işçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımı yoluyla alt işverenlere devredilmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Ancak, 4734 sayılı Kanun ile iş ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu arasında bir uyumun olmaması, uygulamada önemli ölçüde sorunlara yol açmakta ve bu yüzden işçiler kanundan doğan haklarından dolayı mağdur olmaktadır. Yasa koyucu, 5538 sayılı Kanun ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine iki yeni fıkra ekleyerek, kamu kurumlarını asıl işveren-alt işveren ilişkisinin yüklediği sorumluluklardan muaf tutmak istemiştir. Fakat bu düzenleme, yargı kararları açısından bir sonuç doğurmamıştır. Bu çalışmada, kamuda hizmet alımı yöntemiyle çalışanların kıdem tazminatı hakkı ve bu hakkın kullanılmasında işverenlerin sorumlulukları yargı kararı çerçevesinde, konuyla ilgili kaynaklar taranarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : ÖZAsıl İşveren, Alt İşveren, Hizmet Alımı Yoluylaİstihdam, Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatı Fonu

Cite This Article

APA
GÖRMÜŞ, A., & . ( 2013). Severance Pay Issue of Employees Hired Through Service Purchasing in Public Establishments. Çalışma ve Toplum, 3(38), 141-172. https://doi.org/