Economics and Law Journal

dergi kapak
38
-2013-
Primary Language
: tr
  • Neriman Açıkalın
-

ABSTRACT

No matter how it is named throughout the historical continuum, prostitution is, in reality, the sexual, emotional and economical exploiting of women. The fact lying beneath, which makes the use of women body as a sexual possession normal in the public eye, is the patriarchal state of mind. In this study, a total of 44 women have been interviewed in depth, 31 of whom work in brothels, and 13 on the street. In this perspective, the working conditions of the women which makes it one of the most crucial elements of the prostitution market has been considered on the bases of pimp-woman, lover dost -woman, and client-woman relations. Based on the study findings, the assumption that the exploiting of women will be eliminated by improving the working conditions in the prostitution market means not only normalizing the public thought which will expose the women to all kinds of use, but also disregarding the mechanisms that force women to practice prostitution and remain helpless, and creating gender inequality.
Keywords : prostitution market, patriarchal system, workingconditions, gender inequality
Fuhuş Pazarında Sermaye Olmak: Mersin Örneği

ÖZ

Tarihsel süreçte fuhuş olgusu hangi biçimlerde adlandırılmış olursa olsun, özünde kadının cinsel, duygusal ve ekonomik sömürüsünü içeren ve bu sömürü mekanizmasının işletilebilmesi için de, kadın bedeninin cinsel bir mal olarak kullanımını toplum gözünde normalleştirerek meşru kılan ataerkil düşünce yapısı yatmaktadır. Bu çalışmada, 31’ü genelevde, 13’i ise sokakta fuhuş pazarında çalıştırılan toplam 44 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, fuhuş pazarının ana unsurlarından birini oluşturan, kadınların çalışma koşulları, patron-kadın, dost-kadın ve müşterikadın ilişkileri boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre, fuhuş pazarında kadınlar, sadece ekonomik anlamda değil, birbiriyle iç içe geçmiş bir sömürü ağı içinde ekonomik, duygusal, fiziksel ve cinsel anlamda her türlü sömürüye açık bir ilişki ağı içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Fuhuş pazarında çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile sömürünün de ortadan kalkacağını savunmak, fuhuş pazarında kadını her türlü kullanıma açık bir mal haline getiren toplumsal anlayışın normalleştirilmesi kadar, kadını fuhşa iten ve bu pazar içinde çaresiz bırakan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan mekanizmaları da göz ardı etmek anlamına gelmektedir
Anahtar Kelimeler : ÖZFuhuş Pazarı, Ataerkil Sistem, ÇalışmaKoşulları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Cite This Article

APA
AÇIKALIN, N., & . ( 2013). Fuhuş Pazarında Sermaye Olmak: Mersin Örneği. Çalışma ve Toplum, 3(38), 243-282. https://doi.org/