Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
68
-2021-

Makalenin Dili

: TR

  • Onur Kahraman
Tasarruf Kavramının Üretim Sürecindeki Anatomisi Üzerine Bir Analiz

ÖZ

Kapitalist üretimin doğası gereği, artı değer göreli şekilde arttıkça, rekabet ve artı değer güdüsünün etkisi ile de üretim ölçeği büyüdükçe, tasarruf kavramı kendi gerekliliğini daha fazla ve farklı biçimlerde göstermektedir. Sermaye büyüdükçe daha karmaşık bir hale gelen bu kavram aynı sermayenin üretim ve dolaşım sistemleri gibi elzem hale gelmektedir. Bu çalışmada üretim sürecinde tasarruf kavramı; üretim ortamının koşulları, üretim araçları, enerji tasarrufu, buluşlar ile sağlanan tasarruflar ve üretim atıklarının değerlendirilmesiyle sağlanan tasarruflar çerçevesinde ele alınacaktır. Bu çalışmayla Marx’ın ‘’Değişmez Sermaye Kullanımında Tasarruf ’’ kavramına bütünsel bir bakış sağlanması amaçlanmıştır
Anahtar Kelimeler : Sanayi, tasarruf, üretim, emek, üretim aracı
Anatomy of Saving Concept in the Production Prosess

ABSTRACT

Due the intrinsic nature of capitalist production, the concept of saving reveals its necessity in various different ways, as the surplus value increases relatively, the production scale grows through the pressures of competition and generation of surplus value. Savings, which become more complex as capital grows, become essential, just like production and circulation systems. In this work, the concept of saving; It will be handled in the conditions of the production environment, in the means of production, in energy savings, in the savings provided by inventions and in the framework of the savings achieved through the evaluation of production waste. With this work, it was aimed to provide a holistic view to Marx’s ‘’Economy İn The Employment of Constant Capital’’ concept
Keywords : Industry, saving, production, labor, productıon tool

Kaynak Göster

APA
KAHRAMAN, O., & . ( 2021). Tasarruf Kavramının Üretim Sürecindeki Anatomisi Üzerine Bir Analiz. Çalışma ve Toplum, 1(68), 415-426. https://doi.org/