Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Dicle Özcan
Güvencesiz Çalışma Koşullarında Şırnak Kömür Ocakları Çalışanları

ÖZ

Bu çalışmada, Dünyada ve Türkiye’de kapitalist ve neoliberal ekonomi politikalarıyla gün geçtikçe büyüyen yoksulluk sorunu bağlamında kayıtdışı ve sosyal güvencesiz çalıştırılan Şırnak Kömür Ocakları çalışanları araştırılmıştır. Bu bağlamda on beş yetişkin ve on çocuk çalışan olmak üzere toplamda 25 kömür ocağı çalışanıyla derinlemesine yüz yüze mülakatlar yapılmış; nihayetinde, yoksulluk faktörü ve istihdam alanlarının yetersizliğinin çalışanları can güvenliğinden yoksun çalışmaya zorlayan en önemli dinamikler olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelimeler : Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, enformel sektör, kayıtdışı istihdam, sosyal güvenlik, maden işçileri, Şırnak kömür ocakları işçileri
In without Social Security Contidions Şırnak Coal Mines Workers

ABSTRACT

In this study, in term of by day by growing problem of poverty with capitalist and neoliberal economy policies was researched the Şırnak Coal Mines employees which working informal and without social security, in the World and Turkey. In this context, it was interviewed with fifteen adult and ten children laburs face to face; and finally, investigation was determined that poverty factor and insufficiency of the employment forces working, without life safety working
Keywords : Poverty, informal sector, informal employment, social security, mine workers, Şırnak coal mines workers

Kaynak Göster

APA
ÖZCAN, D., & . ( 2016). Güvencesiz Çalışma Koşullarında Şırnak Kömür Ocakları Çalışanları. Çalışma ve Toplum, 1(48), 169-198. https://doi.org/