Economics and Law Journal

dergi kapak
69
-2021-
Primary Language
: TR
  • Gülcan Urhan
  • Sinem Arslankoç
Social Policy and Local Governments During the COVID19 Pandemic: The Case of District Municipalities in Istanbul

ABSTRACT

The COVID-19 epidemic that emerged in December 2019 and the social problems it created affected both the social policy regulations of the nation states and the active role of local governments. Today, municipalities are emerging as the most important actors in the local welfare system that provide prosperity and meet common needs. In this study, the services provided by the municipalities in the field of social policy were evaluated from the perspective of the welfare state and local welfare in order to reveal the potentials, capacities, areas of struggle and opportunities by addressing how to respond to a global epidemic at the metropolitan city level of Istanbul at the local level. İt was used document review method in this study. For this purpose, Istanbul Metropolitan Municipality and five district municipalities determined to have different socio-economic and demographic conditions were examined. As a result of the study, the municipalities took protective and preventive measures at the level of local governments; It was determined that they carried out some social assistance practices and offered limited social services to disadvantaged groups. The findings show that at the onset of the pandemic, municipalities prioritize services aimed at meeting basic needs; it revealed that they started to gain new experiences in using technology such as psychological counseling, telephone counseling, video and live internet broadcasting and informative seminars in the later period. Although it is predicted that the information and services obtained from these experiences can be maintained, it has been determined that the quality of social services in the context of institutionalization, income and socioeconomic development of the municipalities has been determined
Keywords : Local Gowermnents, COVID-19, Social Policy, LocalWelfare System
COVID-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği

ÖZ

Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19 salgını ve yarattığı sosyal sorunlar hem ulus devletlerin sosyal politika düzenlemelerini hem de yerel yönetimlerin aktif rolünü etkiledi. Günümüzde belediyeler, refah sağlayan ve ortak ihtiyaçları karşılayan yerel refah sistemindeki en önemli aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul metropol kent düzeyinde, yerel düzeyde küresel bir salgına nasıl yanıt verilebileceğini ele alarak potansiyelleri, kapasiteleri, mücadele alanlarını ve fırsatları ortaya çıkarmak amacıyla doküman inceleme yöntemiyle belediyelerin sosyal politika alanında sunduğu hizmetler refah devleti ve yerel refah perspektifinden değerlendirilmiştir. Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve farklı sosyo-ekonomik ve demografik koşullara sahip olduğu tespit edilen beş ilçe belediyesi incelenmiştir. Çalışma sonucunda belediyelerin yerel yönetimler düzeyinde koruyucu ve önleyici tedbirler aldıkları; bazı sosyal yardım uygulamaları gerçekleştirdikleri ve dezavantajlı gruplara sınırlı sosyal hizmet sundukları tespit edilmiştir. Bulgular, pandemi başlangıcında belediyelerin temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetlere öncelik verdiği; daha sonraki süreçte teknoloji kullanımında ise psikolojik danışma, telefonla danışmanlık, video ve canlı internet yayıncılığı ve bilgilendirici seminerler gibi yeni deneyimler kazanmaya başladıklarını ortaya koymuştur. Bu deneyimlerden elde edilen bilgi ve hizmetlerin sürdürülebileceği öngörülmekle birlikte, belediyelerin kurumsallaşma, gelir ve sosyo-ekonomik gelişme bağlamında sosyal hizmetlerin niteliğinin farklılaştığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZYerel Yönetim, COVID-19, Sosyal Politika, Yerel Refah Sistemi

Cite This Article

APA
URHAN, G., & ARSLANKOÇ, S., & . ( 2021). Social Policy and Local Governments During the COVID19 Pandemic: The Case of District Municipalities in Istanbul. Çalışma ve Toplum, 2(69), 945-980. https://doi.org/10.54752/ct.1155054