Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Ali Talip Akpınar
  • Yunus Taş
Attitudes of Medical Doctors on Performance-Based Supplementary Payment System: An Investigation in Research and Practice Hospital of Kocaeli University

ABSTRACT

Performance evaluation is focused on measuring efficiency and effectiveness of employees in order to ensure organizational success. Performance based supplementary payment system is a monetary reward system based on the work beyond normal work performance and such a system that correlates relationship between performance and income. A survey on Performance based Supplementary Payment System PBSPS of Kocaeli University Research and Application Hospital was conducted in order to determine whether their attitudes differ with ages, titles, and income groups of the medical doctors. 236 responses from the medical doctors in this hospital were analyzed. The factor analysis revealed that there were 1 professional ethical factors, 2 the individual performance development factors, 3 Institutional Performance development factor, and 4 private practice tendency factors. The medical doctors have such opinions that PBSPS has had negative impact on professional ethics and has not developed individual performance, has had neither positive nor negative contribution to organizational performance and increased the tendencies to open offices for private practice. It was found out that attitudes related to professional ethics and individual performance development factors of PBSPS did not vary with their titles, income levels and age groups. In a similar manner, attitudes related to private practice tendency factors of PBSPS did not vary with their age groups. However, it was determined that attitudes related to institutional performance development factors diverged with their titles and income levels and attitudes related to the private practice tendency factors varied with their titles, ages and income levels
Keywords : Performance, performance based supplemantary payment system, university hospitals, medical doctors
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Bir Araştırma

ÖZ

Performans değerlendirme, örgütsel başarının sağlanması için çalışanların verimliliği ve etkinliğinin ölçülmesine odaklıdır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi ise, performans ile gelir arasında ilişki kuran ve normal çalışma performansının üzerindeki çalışmaları parasal olarak ödüllendirmeyi esas alan bir sistemdir. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi PDEÖS hakkında hekimlerin unvan, gelir düzeyleri ve yaş gruplarına göre tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere anket uygulanmıştır. Araştırmada 236 hekimden dönen anketler üzerinden analiz yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre; 1 Mesleki etik 2 Bireysel performansı geliştirme 3 Kurumsal performansı geliştirme ve 4 Özel muayenehane açma eğilimi faktörleri belirlenmiştir. Hekimler; PDEÖS’ün mesleki etiğe olumsuz etkisinin olduğu, bireysel performansı geliştirmediği, kurumsal performansa olumlu ya da olumsuz katkıda bulunmadığı ve özel muayenehane açma eğilimini arttırdığı görüşündedirler. Hekimlerin unvan, gelir düzeyleri ve yaş gruplarına göre PDEÖS’ün mesleki etik ve bireysel performansı geliştirme faktörlerine ilişkin tutumlarının farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde hekimlerin yaş gruplarına göre PDEÖS’ün özel muayenehane açma eğilimi faktörüne ilişkin tutumlarında da farklılık bulunmamıştır. Hekimlerin unvan, gelir düzeyleri ve yaş gruplarına göre PDEÖS’ün kurumsal performansı geliştirme faktörüne ilişkin tutumları ile hekimlerin unvan ve gelir düzeylerine göre PDEÖS’ün özel muayenehane açma eğilimini faktörüne ilişkin tutumlarının farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler : ÖZPerformans, performansa dayalı ek ödeme sistemi, üniversite hastaneleri, hekimler

Cite This Article

APA
AKPINAR, A., & TAŞ, Y., & . ( 2013). Attitudes of Medical Doctors on Performance-Based Supplementary Payment System: An Investigation in Research and Practice Hospital of Kocaeli University. Çalışma ve Toplum, 2(37), 167-182. https://doi.org/