Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Umut Omay
Yedek İşgücü Ordusu Olarak Kadınlar

ÖZ

Çalışma yaşamındaki kadınların ve kadın işgücünün, erkeklere daha fazla haksızlığa uğradıkları genel olarak kabul edilmiş bir görüştür. Kadınların, erkeklere göre daha dezavantajlı bu durumlarının kökeninde neyin olduğu ile ilgili farklı açıklamalar bulunmaktadır. Bazı yazarlar, kadınların dezavantajlı konumlarının ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklandığını ileri sürerken, bazı yazarlar da sorunun kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Bu çalışmanın amacı, kadın işgücünün erkeklere göre daha dezavantajlı bir konumda bulunmasının nedeninin toplumdaki hâkim ideoloji olduğunu ileri sürmektir. Çalışmada, önce Marx’ın yedek işgücü ordusu tanımı üzerinde durulmakta, daha sonra kadınların cinsiyete bağlı işgücü eşitsizliğinin nedenleri ile ilgili tartışmalara kısaca değinilmekte ve hâkim ideolojinin kadın işgücünün işgücü piyasasında yer alıp almayacağını belirlediği iddiası özellikle Perçinci Rosie Rosie the Riveter ve Nazi Almanyası‟ndaki kadın ideolojisi örnekleri ile tartışılmaktadır
Anahtar Kelimeler : Kadınlar, Yedek İşgücü Ordusu, Cinsiyete Bağlıİşgücü Eşitsizliği, Perçinci Rosie, Nazi İdeolojisi.
Women as the Reserved Army of Labour

ABSTRACT

According to a most common idea, the situation of women and women labour force in the working life has been subjected to more disparities compared to men and men labour force. There are various arguments in the literature to explain the reasons of those disadvantageous situations. Some argue that this is because of the patriarchal structure in the society while some other argue that this is because of the capitalistic production relations in the economy. The aim of this paper is to bring into debate that those disadvantageous situations have been determined by the ruling ideology of the society. This paper starts with the definition of the concept “reserved army force of labour” given by Marx and then focuses on the arguments of the reasons of disparities to which women are subjected as a result of gender depended inewquality of labour force. The paper ends with the argue that it is the ruling ideology which determines whether women may join to the labour force or not, by giving the examples of Rosie the Riveter and the Women Ideology in Nazi Germany
Keywords : Women, Reserved Army of Labour, Gender DependedInequality of Labour Force, Rosie the Riveter, Nazi Ideology.

Kaynak Göster

APA
OMAY, U., & . ( 2011). Yedek İşgücü Ordusu Olarak Kadınlar. Çalışma ve Toplum, 3(30), 137-166. https://doi.org/