Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
38
-2013-

Makalenin Dili

: tr

  • Zeliha Göker
  • Servet Akyol
Üretimin Mekânsal Kalıplarının Değişmesi ve Emek Piyasası: Birikimin Toplumsal Yapısı Teorisi Çerçevesinden Bir Bakış

ÖZ

Birikimin Toplumsal Yapısı BTY teorisine göre kapitalist ekonomiler yaklaşık 50 yıl süren genişleme ve daralmalar ile uzun bir salınım oluşturmaktadır. Bu uzun dönem salınımları açıklamaya çalışan BTY birbirini takip eden dört salınımı proleterleşme, homojenleşme, tanımlamaktadır. Emek sürecindeki dönüşüm her bir aşamanın belirleyici özelliğini oluşturmaktadır. Teori ağırlıkla sermaye birikimine olanak sağlayan toplumsal yapılar üzerinde durmaktadır. Bu çalışmanın amacı esas olarak mekânsallaşma aşamasının incelenmesidir. Mekânsallaşma üretim sürecinin mekânsal yeniden yapılanmasını ifade etmektedir. İş güvencesizliği, esneklik, sanayisizleşme ve üretim sürecinin küreselleşmesi mekânsallaşma döneminin temel özelliklerini oluşturmaktadır ve bu dönemde emek sürecinin kontrolü, bilgisayar kullanımı, bilgi teknolojileri, teknolojik uzmanlık içeren teknokratik kontrol ile sağlanmaktadır
Anahtar Kelimeler : Birikimin Toplumsal Yapısı, Mekansallaşma, Üretim Sürecinin Küreselleşmesi, TeknokratikKontrol.
-

ABSTRACT

According to Social Structure of Accumulation SSA theory, capitalist development is characterized by long swings of economic expansion and contraction of about fifty years in duration. SSA theory seeks to explain these long waves. Four successive waves are spatialization. The transformation of labor process is a defining feature of each SSA. The focus of SSA theory is on the institutional arrangements that facilitating the accumulation of capital. The aim of this article is explaining substantially spatialization wave. Spatialization involves the spatial restructuring of production process. Job insecurity, flexibility, deindustrialization and globalization of production process are fundamental features of the spatialization. Spatialization is accompanied by technocratic controls, which involves the use of computers, information technology and technological expertise and direct the labor process across spatially distant networks of organizations.
Keywords : Social Structure of Accumulation Theory, Spatialization, Globalization of Production Process, Technocratic Control

Kaynak Göster

APA
GÖKER, Z., & AKYOL, S., & . ( 2013). Üretimin Mekânsal Kalıplarının Değişmesi ve Emek Piyasası: Birikimin Toplumsal Yapısı Teorisi Çerçevesinden Bir Bakış. Çalışma ve Toplum, 3(38), 57-76. https://doi.org/