Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
71
-2021-

Makalenin Dili

: TR

  • Özge Akboğa Kale
  • Tuğba Eskişar
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Önemi ve Gelişim Planlaması İçin Bir Alan Çalışması

ÖZ

Dünya çapında dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi, sektörden bağımsız olarak bütün çalışanların kullanmak zorunda olduğu, riskleri önleme/azaltma hiyerarşisinde alt sıralarda yer alan ve hak ettiği öneme kavuşmamış kişisel koruyucu donanımlara KKD ilişkindir.Nitekim yapılan çalışmalar halen kişisel koruyucu donanımların “10 ihmal edilmiş iş güvenliği endişesi” arasında yer aldığını göstermektedir. Bu çalışma KKD gelişim planlaması belirlenmesi amacıyla mevzuatta yer alan yükümlülükleri uygulamak üzere görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının, uzmanlık hizmeti verdikleri firmaların kişisel koruyucu donanım kullanımına ve doğru kullanımın önemine ilişkin görüşlerini almak amacıyla 27 sorudan oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmaya 82 iş güvenliği uzmanı katkı sağlamıştır. Çalışma bulgularının kaza sıklık ve şiddetini azaltmada önemli bir role sahip olan kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve önemine değinerek konu hakkındaki farkındalığı arttırması ve alan çalışması yardımıyla mevcut duruma bir ölçüde olsa ışık tutması beklenmektedir
Anahtar Kelimeler : Kişisel Koruyucu Donanım, KişiselKoruyucu Donanım Eğitimi, Kişisel Koruyucu DonanımSeçimi, Kişisel Koruyucu Donanım Tedariki
The Importance of the Use of Personal Protective Equipment and a Field Study for Development Planning

ABSTRACT

One of the issues that attracts attention worldwide and needs to be focused on is the personal protective equipment PPE . PPE has to be used by all employees regardless of the sector. Unfortunately, PPE is still at the bottom of the risk prevention / reduction hierarchy and have not gained the deserved importance. Studies show that PPE is currently among the “10 neglected occupational safety concerns”. In this study, a questionnaire built up with 27 questions was applied in order to obtain the perspectives of occupational safety experts. It was aimed to evaluate the use of PPE and the importance given to the correct use of PPE in companies where occupational safety experts provide expertise. 82 occupational safety experts contributed to the study. The findings of the study are expected to raise awareness on the issue by addressing the correct use and importance of PPE, which has an important role in reducing the frequency and severity of accidents, and to shed light on the current situation to some extent with the help of fieldwork
Keywords : Personal Protective Equipment, Personal ProtectiveEquipment Training, Personal Protective Equipment Selection, Personal Protective Equipment Supply

Kaynak Göster

APA
AKBOĞA KALE, Ö., & ESKİŞAR, T., & . ( 2021). Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Önemi ve Gelişim Planlaması İçin Bir Alan Çalışması. Çalışma ve Toplum, 4(71), 2739-2752. https://doi.org/10.54752/ct.1155478