Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
53
-2017-

Makalenin Dili

: tr

  • Handan Kumaş
İşveren ve İşveren Vekillerine Göre Kreş/Gündüz Bakımı/Yurt Hizmeti ve İstihdam İlişkisi Denizli İli Örneği

ÖZ

İşgücü piyasasının işleyişi sadece piyasanın ve ekonominin koşullarına göre değil, toplumsal cinsiyetçi bakış açısına göre de belirlenebilmektedir. Çalışan açısından kreş hizmeti gibi sosyal koşullar, istihdam oranını, örgüte bağlılığı ve verimliliği artırabilen koşullardır. İşverenler ise sosyal bakım hizmetlerini maliyet unsuru olarak değerlendirebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Denizli ili örneği ile yasal bir gerçeklik olan çocuk bakım yükümlülüğünün işveren açısından işletmenin devir oranına, işgücü verimliliğine ve kadın istihdamına etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın teorik bölümün içeriği, konuya ilişkin yasal düzenlemeler ve ilgili araştırmaların bulgularından oluşmaktadır. Uygulama bölümü, nitel araştırma yöntemlerden biri olan ‘derinlemesine görüşmenin’ sonuçlarını içermektedir. Çalışmada, Kasım 2015 ve Kasım 2016 tarihleri arasında Denizli ilinde tekstil, cam ve hizmet sektörlerini temsil eden, 20 işveren ve işveren vekili ile görüşülmüştür. Çalışmanın temel bulgusu, katılımcıların çoğunluğuna kreş/gündüz bakım hizmetinin, işgücü verimliliğini ve özellikle kadın istihdamını artırabileceği, işgücü devir oranını ise azaltabileceğidir
Anahtar Kelimeler : Kreş/gündüz bakımı, işgücü devir oranı, işgücü verimliği, kadın istihdamı
According to Employers and Employers Representatives Nursery/Day Care Service and Employment Relationship: The Case of Denizli Province

ABSTRACT

The functioning of the labor market can be determined not only by the conditions of the market and the economy, but also by the gender perception. For employees, social conditions such as nursery/day care service are factors that enhance the efficiency, affiliate the organization, and employment ratio. On the other hand, for employers, social care service is conceived as a fact of labour cost. In that regard, the aim of this study is to find out the effect of women’s employment, labour productivity, and operating turnover on a nursery service in Denizli in terms of employers. The content of theoretical study consists of the research findings in literature and related legal regulations. The application section contains the results of ‘in-depth interview’ which is one of the qualitative research methods. For this purpose, in-depth interviews were held with 20 employers or employer representatives in textile, glass and service sectors in Denizli between November 2015 and November 2016. The fundamental result of this study according to the number of participants is that the nursery/day care service might increase the labour productivity and especially the women’s employment, but might to decrease the labour turnover rate
Keywords : Nursery/day care, labour turnover, labour productivity, women’s employment

Kaynak Göster

APA
KUMAŞ, H., & . ( 2017). İşveren ve İşveren Vekillerine Göre Kreş/Gündüz Bakımı/Yurt Hizmeti ve İstihdam İlişkisi Denizli İli Örneği. Çalışma ve Toplum, 2(53), 573-616. https://doi.org/