Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
40
-2014-

Makalenin Dili

: tr

  • Teoman Akpınar
  • Baki Yiğit Çakmakkaya
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

ÖZ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’na göre daha ayrıntılı düzenlemeler içeren yeni yasa, işverene yeni ve oldukça fazla yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin en başında ise, risk değerlendirmesi gelmektedir. Risk değerlendirmesini yapmamak işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına uğrama riskini artıracaktır. Risk değerlendirmesinin yapılmaması hukuki açıdan da; işyerinde işin durdurulması ve işyerinin kapatılması ile sonuçlanabilecektir. Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özellikle Risk Değerlendirme Yönetmeliği ve bağlantılı yayınlar çerçevesinde, risk değerlendirmesine ilişkin ayrıntıların ortaya konulması amaçlanmış ve örnek tablolar yardımıyla risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır. Kaynak tarama yöntemi ile yapılan çalışma, eski yönetmeliklerde yeterince yer almayan, risk değerlendirmesinin anlam ve önemine de dikkat çekmektedir. Çalışma, risk değerlendirmesi sırasında, işyerindeki tüm tehlikelerin dikkate alınmasının; risk değerlendirmesinin formlar, tablolar, şeklinde yazılı belgeler haline getirilmesinin; sürekli olarak denetlenmesinin ve işçilerin bilgilendirilmesinin; işveren, işçi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi ve diğer görevlilerin uyum halinde çalışmalarının ve birbirlerini sürekli bilgilendirmelerinin önemini ortaya koyarken, yapılan iş ve işlemlerin kağıt üzerinde kalmaması, mutlaka uygulama amacı taşıması gerektiğine işaret etmektedir
Anahtar Kelimeler : Risk Değerlendirmesi, işçi, işveren, İş Sağlığı veGüvenliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenlerinrisk değerlendirme yükümlülüğü.
-

ABSTRACT

The Law of Occupational Health and Safety numbered 6331 published in the gazette on 30 June 2012 and then entered into force. Involving more elaborated regulations compared to the Labor Act numbered 4857 which took effect in 2003, the newly adopted legislation imposes new and quite a lot of obligations on the employers. Risk assessment is the first and foremost among such obligations. Failure to perform a risk assessment may legally result in stoppage of work at the workplace and a shut-down. In this study, it was aimed to present the details regarding risk assessment by searching through the Law of Occupational Health and Safety and particularly Risk Assessment Regulation and the relevant publications, and attempted to make clear, with the help of sample tables, how to perform a risk assessment. The present study conducted by the method of literature review draws attention also to the meaning and importance of risk assessment which did not take place adequately in the former regulations. The conclusions of the study lay emphasis on such requirements as the consideration of all the workplace hazards during risk assessment; written documentation of risk assessment in the way of forms, tables, etc.; continuous inspection and employee information; the employer’s, employee’s, occupational safety specialist’s, occupational physician’s, employee’s representative’s and other officials’ due diligence in working in accord and in informing each other continuously and taking actions not to leave any performed practices and operations on paper and to let them to be of implementation purpose
Keywords : Risk Assessment, employee, employer, OccupationalHealth and Safety, Law of Occupational Health and Safety numbered6331, Employers’ obligation of risk assessment

Kaynak Göster

APA
AKPINAR, T., & ÇAKMAKKAYA, B., & . ( 2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü. Çalışma ve Toplum, 1(40), 273-304. https://doi.org/