Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Gamze Yücesan-özdemir
Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma

ÖZ

Bu çalışma, taşeron çalışmaya yönelik egemen yaklaşımın eleştirisini amaçlamaktadır. Egemen yaklaşım, taşeron çalışmayı bir istihdam biçimi olarak, taşeron çalışmanın düşük ücretler, sendikasızlık ve sosyal hak kayıpları gibi boyutlarını birbirinden ayrı olarak ve taşeron çalışanların farklılaşan deneyimleri olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma ise taşeron çalışmayı kavramsallaştırmanın gerekliliğini ve bu süreçte emek süreci teorisinin vazgeçilmezliğini savlamaktadır. Ayrıca, taşeron çalışma bir despotik emek rejimi olarak kavramsallaştırılmaktadır
Anahtar Kelimeler : taşeron çalışma, emek süreci teorisi, emek rejimleri
-

ABSTRACT

This study aims a critical analysis of the dominant approach to subcontracted work. The dominant approach understands subcontracted work as an employment form, considers low wages, lack of social security and lack of union as different dimensions and focuses on the differenciated experiences of subcontracted workers. This study underlines the fact that a conceptualisation of subcontracted work is needed and labour process theory is indispensable. Moreover, in this study, subcontracted work is conceptualised as a despotic labour regime
Keywords : subcontracted work, labour process theory, labour regimes

Kaynak Göster

APA
YÜCESAN-ÖZDEMİR, G., & . ( 2010). Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma. Çalışma ve Toplum, 4(27), 35-50. https://doi.org/