Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
47
-2015-

Makalenin Dili

: tr

  • Banu Uçkan Hekimler
Anayasa Mahkemesi’nin Sendikal Haklara İlişkin İptal Kararlarının Genel Bir Değerlendirmesi

ÖZ

Son dönemde Anayasa Mahkemesi, temel demokratik hak ve özgürlükleri genişletici yönde verdiği kararlarla gündeme gelmektedir. Bu kararlar arasında kamu görevlilerinin ve işçilerin sendikal haklarıyla ilgili kararlar da yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili olarak örgütlenme özgürlüğünü genişleten ve devlet desteği ile sendikacılığı yasaklayan çeşitli kararlar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, en son olarak 2014 yılında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendikal güvenceyi ve grev hakkını sınırlandıran bazı düzenlemelerin ve saldırı lokavtına imkân veren düzenlemenin iptaline ilişkin karar vererek sendikal hakların önündeki önemli bazı engelleri ortadan kaldırmıştır. Ancak bu iptal kararları, sendikal hak ve özgürlükler açısından olumlu olmakla birlikte yeterli değildir. Bu makalede Anayasa Mahkemesi’nin sendikal haklara ilişkin verdiği iptal kararları yakından ele alınarak değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler : Anayasa Mahkemesi, sendikal haklar, 4688 sayılıKamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 SayılıSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
General Criticsm of Annulment Decisions of the Constitutional Court on Trade Union Rights

ABSTRACT

The Constitutional Court has recently given some important decisions enlarging the fundamental democratic rights and freedom. The decisions on trade union rights of public servants and workers are also among these key decisions. The Constitutional Court gave some important decisions enlarging the right of to association and forbidding the state intervention on unions at the Public Servants’ Unions and Collective Agreement Act No. 4688. The Constitutional Court recently removed some important barriers to union rights by repealing some provisions limiting the union security and the right of to strike besides offensive lock-out at the Trade Union and Collective Agreement Act No. 6356 in 2014.Nevertheless, these decisions are positive but not satisfactory for union rights and freedom. In this paper, these annulment decisions of Constitutional Court on union rights will be examined closely.
Keywords : Constitutional Court, union rights, The Public Servants’Unions and Collective Agreement Act No. 4688, The Trade Unionand Collective Agreement Act No. 6356

Kaynak Göster

APA
UÇKAN HEKİMLER, B., & . ( 2015). Anayasa Mahkemesi’nin Sendikal Haklara İlişkin İptal Kararlarının Genel Bir Değerlendirmesi. Çalışma ve Toplum, 4(47), 11-34. https://doi.org/