Ekonomi ve Hukuk Dergisi

Makalenin Dili

: tr

  • Ahmet Mithat Kiziroğlu
1980'den Günümüze Türkiye ve İstanbul'da İstihdam

ÖZ

İstihdam konusu tüm dünyada olduğu gibi, her gün gelişip büyüyen Türkiye için de önemli sorunların başında gelmektedir. Türkiye ekonomik olarak gelişirken işgücü, tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne doğru kaymakta, yaşanan bu süreçte İstanbul’un ise özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Dünyada yaşanan küresel ölçekli rekabet, istihdamın ve beraberinde getirdiği sorunların önemini giderek arttırırken, Türkiye ve İstanbul’da da istihdamın yapısının incelenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye ve İstanbul’da istihdamın önemli özelliklerinin araştırılması, karşılaştırmalı analizinin yapılması ve bulunan sonuçların ortaya konulmasıdır. Çalışmada Genel Nüfus Sayımları, Hanehalkı İşgücü Anketleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yararlanılarak, Türkiye ve İstanbul’daki istihdam yapısı yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, sektörler, meslek gruplarına ve işteki durumuna göre ele alınmış, istihdamın Türkiye ve İstanbul’da genel olarak artma eğiliminde olduğu, tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne doğru değişim gösterdiği ve bazı yönlerden benzerlik bazı yönlerden ise farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler : İstihdam, İşsizlik, Türkiye, İstanbul, İstihdam
Employement in Turkey and Istanbul Since 1980

ABSTRACT

The issue of employment is one of the major problems for developing and growing Turkey as well as it is for all the world. While Turkey is economically growing, laborforce is shifting from agriculture to industry and service sector. Istanbul has a special role and importance in this process. While competition on a global scale is increasing the importance of employment and the problems that it brings, a need to examine the structure of employment in Istanbul and in Turkey has arisen. The aim of this study is to search the important characteristics of employment in Istanbul and in Turkey, to make a comparative analysis and to present the results obtained.In this study, by using the data obtained from Population Censuses, Household Labor Force Surveys and Address Based Population Registration System, employment structure of Istanbul and Turkey is examined according to age, sex, marital status, educational status, sectors, occupational groups and employment status, and it is concluded that employment in Istanbul and in Turkey generally tends to increase, shows an alteration from agriculture to industry and service sectors and shows similarities or differences in some respects
Keywords : Employment, Unemployment, Turkey, Istanbul

Kaynak Göster

APA
KİZİROĞLU, A., & . ( 2014). 1980’den Günümüze Türkiye ve İstanbul’da İstihdam. Çalışma ve Toplum, 3(42), 61-110. https://doi.org/