Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Handan Kumaş
  • Atalay Çağlar
Factors Which Determine Women’s Underemployment in Turkey: A Gender Based Comparative Study Using Tsı 2009 Household Labor Force Survey

ABSTRACT

Women are in a disadvantaged position in all of the domestic and international statistics of institutions like International Labour Organisation ILO , World Bank, European Union, and International Social Security Association ISSA . Because of various social, economic and cultural reasons, the labour participation and general employment ratios of women are even lower in Turkey when compared to the levels in the EU and the world. Underemployment, in turn, is among the most significant problems for any country when the economic indicators such as production, investment, saving, and national income are considered. When these two negative conditions are combined, societies encounter many long-term and multidimensional problems in their economic, social, and legal lives. This study includes the major labor market indicators and the characteristics of the women who are underemployed in Turkey; and the determination of the main factors accounting for this underemployment. Subject of the study is, rather than to investigate underemployment in the context of economic theories, to determine factors which effect women underemployment using with a gender based framework. For this purpose TSI Household Labor Force HLF 2009 raw data set is used. Using SPSS 11.5 software package, we applied logistic regression model to investigate factors which determine total, time related underemployment and inadequate employments. HLF-2009 data is generalized for Turkey using SSI’s weights. Aim of the study is to determine current situation of women underemployment and to contribute other research will be taken and development of policy recommendations related with employment or underemployment of women. To be divorced, working as unregistered, increasing education level and live in rural areas increase underemployment risk
Keywords : Woman, employment, underemployment, underemployment risk, Turkish Statistical Institute- HouseholdLabour Force Survey
Türkıye’de Kadın Eksik İstihdamını Belirleyen Faktörler: Tüik 2009 Hanehalkı İşgücü Anketi Ham Verileri İle Cinsiyete Dayalı Bir Karşılaştırma

ÖZ

Kadın işgücü Uluslararası Çalışma Örgütü UÇÖ , DünyaBankası, Avrupa Birliği, Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği gibiuluslararası ve ulusal istatistiklerde dezavantajlı grup içinde yer almaktadır.Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı ve genel istihdam içindekioranları sosyal, ekonomik, kültürel vb. nedenlerle gerek Dünya, gerekseAB ölçeğine göre çok düşüktür. Eksik istihdam ise tüm ülkeler içinüretim, yatırım, tasarruf, tüketim, milli gelir gibi ekonomik göstergelerledüşünüldüğünde en ciddi sorunlardan birini oluşturmaktadır. Her ikiolumsuz koşul bir araya geldiğinde, toplumlar ekonomik, sosyal, hukuksalhayatta uzun vadeli ve çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de eksik istihdamda olan kadınların temel işgücüpiyasası göstergeleri ile profil özelliklerini ve kadınların eksik istihdamındaetkili olan faktörlerin tespitini kapsamaktadır. Çalışmanın konusu, eksikistihdamı ekonomi teorileri açısından incelemekten çok, kadının eksikistihdamını belirleyen faktörleri, cinsiyet temelli bir inceleme ile ortayaçıkarmaktır. Bu noktada, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi HİA 2009yılı ham veri setinden yararlanılmış; analizler SPSS 11.5 paket programıile yapılmıştır. Toplam, zamana dayalı ve yetersiz istihdamı belirleyenfaktörleri incelemek için lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. HİA2009 verileri TÜİK tarafından tanımlanan ağırlıklar ile Türkiye boyutundagenelleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, kadınların eksik istihdamınailişkin durum tespiti yapılarak, kadına yönelik istihdam politikaları yada eksik istihdamı politikaları önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu çalışmada, hem kadınlar, hem erkekler için boşanmış olmak, kayıt dışı çalışmak, eğitim düzeyinin yükselmesi, kırda yaşamak eksik istihdam riskini artıran özellikler olarak tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler : ÖZKadın, İstihdam, Eksik İstihdam, Eksikİstihdam Riski, TÜİK-HİA.

Cite This Article

APA
KUMAŞ, H., & ÇAĞLAR, A., & . ( 2011). Türkıye’de Kadın Eksik İstihdamını Belirleyen Faktörler: Tüik 2009 Hanehalkı İşgücü Anketi Ham Verileri İle Cinsiyete Dayalı Bir Karşılaştırma. Çalışma ve Toplum, 2(29), 249-289. https://doi.org/