Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Muhammet Enes Kayagil
Non-Governmental Organizations in Japan From a Historical Perspective

ABSTRACT

Non-Governmental Organizations which is one of the most important actor of social policy have been seen with different forms throughout the history. Yet, it has been exposed to significant quantitave and qualitative changes after industrial revolution and especially in globalization process. Different forms of Nongovernmental Organizations have been emerged related to countries’ economic development levels and social-cultural features. Japan is among the countries whom Non-Govenrmental Organizations are diverse thanks to its rapid development and unique cultural features. The features of Non-govenrmental organizations in Japan are required to analyse due to its statist model among the nongovernmental organization regimes. This study aims to analyse whatnon-governmental organizations means in Japan, historical development of instutional structuring and current situation of nongovernmental organizations within the framework of social policy
Keywords : Non-Governmental Organizations in Japan, NGO’s, Non-Profit Organizations
Tarihsel Perspektiften Japonya’da Sivil Toplum Kuruluşları

ÖZ

Sosyal politikanın önemli aktörlerinden biri olan sivil toplum kuruluşları tarihin her döneminde çeşitli şekillerde var olmuştur. Ancak, sanayi devrimi sonrasında ve özellikle de küreselleşme sürecinde nicelik ve nitelik açısından önemli değişimler yaşamıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve sahip olduğu sosyo-kültürel özelliklere bağlı olarak farklı sivil toplum modelleri ortaya çıkmıştır. Japonya da yaşadığı hızlı kalkınma süreci ve kendine has kültürel özellikleri nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının farklılık gösterdiği ülkeler arasında yer almaktadır. Sivil toplum rejimleri arasında yer aldığı devletçi model, Japonya’da sivil toplum kuruluşlarının ne tür özellikler gösterdiğini incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu çalışma da, Japonya’da sivil toplum kuruluşlarının ne anlama geldiğini, kurumsal yapılanmanın tarihsel gelişimini ve günümüzde STK’ların mevcut durumunu sosyal politika çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır
Anahtar Kelimeler : ÖZJaponya’da Sivil Toplum Kuruluşları, STK’lar, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Cite This Article

APA
KAYAGİL, M., & . ( 2016). Non-Governmental Organizations in Japan From a Historical Perspective. Çalışma ve Toplum, 4(51), 1769-1792. https://doi.org/