• ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNAN DÖNEMDE ALINAN ÖLÜM AYLIKLARININ İADESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1479.S.BağK/11

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No. 2008/8407
  Karar No. 2008/10152
  Tarihi: 14.07.2008
                                                              
  l ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNAN DÖNEMDE ALINAN ÖLÜM AYLIKLARININ İADESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının, 31.12.1998 tarihine kadar ödediği primlerin karşıladığı süre belirlenmemiş olup, sigortalı olarak kabul edildiği 04.11.1986 31.12.1998 tarihleri arasında kalan süre için ödemesi gereken primleri karşılayıp karşılamadığı belirsiz olduğundan ve isabetli olarak hüküm gerekçesinde belirlenen, 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olduğu 31.12.1998 tarihine kadar aldığı yersiz ölüm aylıklarını davacının, Kuruma iade etmesi gerektiğinin belirgin bulunması nedenlerinden dolayı "davacının Kuruma borçlu olmadığının” tespitine dair verilen karar, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenleridir

  DAVA: Davacı, borçlu olmadığının tespiti ile kesilmiş olan yetim aylığının yeniden bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi
  üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mustafa Arınmış tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, sair temyiz itirazlarının REDDİNE,
  1-) 04.11.1986 tarihinden 09.08.2005 tarihine kadar zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğu kabul edilen, 30.12.1986-31.12.1998 tarihleri arasında Kuruma prim ödemesi ve beş yıldan daha fazla süreye ilişkin prim borcu olduğu belirgin olan davacı hakkında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, 21.06.2006 T. 2006/21-363 E., 2006/466 K. sayılı kararında ayrıntıları açıklandığı üzere; 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun 22.2.2006 gün ve 5458 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değişik Ek 19. maddesindeki, "Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi- bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı
  durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Ancak, sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir..." düzenlemesi ve dava dilekçesindeki talep gözetilerek, hüküm gerekçesinde 31.12.1998 tarihi itibariyle sigortalılığının durdurulması gerektiği belirlenen davacı hakkındaki bu tespitin, hüküm kısmına yazılmayarak infazda tereddüde neden olacak şekilde karar verilmesi,
  2-) Davacının, 31.12.1998 tarihine kadar ödediği primlerin karşıladığı süre belirlenmemiş olup, sigortalı olarak kabul edildiği 04.11.1986 31.12.1998 tarihleri arasında kalan süre için ödemesi gereken primleri karşılayıp karşılamadığı belirsiz olduğundan ve isabetli olarak hüküm gerekçesinde belirlenen, 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olduğu 31.12.1998 tarihine kadar aldığı yersiz ölüm aylıklarını davacının, Kuruma iade etmesi gerektiğinin belirgin bulunması nedenlerinden dolayı "davacının Kuruma borçlu olmadığının” tespitine dair verilen karar, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenleridir.
  Ne var ki, bu aykırılıkların düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 inci maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün "1" numaralı bendindeki "Kabulü ile" sözcüklerinden sonra gelmek üzere "Davacının, 31.12.1998 tarihine kadar 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olduğunun tespitine" ibaresinin yazılarak eklenmesine ve "1" numaralı bendindeki "ve davacının Kuruma borçlu olmadığının" ibaresinin silinerek hükümden çıkarılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 14.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ