• ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜ-NÜN İŞVERENDE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32,37

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/25885
  Karar No. 2008/20584
  Tarihi: 18.07.2008                                 
                            
  l ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜ-NÜN İŞVERENDE OLMASI
  l UZUN SÜRE ÜCRET ÖDENMEMESİ İDDASI KARŞISINDA RE’SEN YEMİN TEKLİFİ

  ÖZETİ: Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.
  Uzun süre ücretlerinin ödenmediği iddiası karşısında, işverence cevap dilekçesinde dayanılmak kaydıyla yemin teklifi hakkının olduğu hatırlatılmalı ve gerekirse bu yönde usulü işlemler tamamlandıktan sonra sonuca gidilmelidir. Dairemizce, çok uzun süre ücret ödenmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, hâkimce resen yemin teklifinde bulunulabileceği de kabul edilmektedir.

  DAVA: Davacı, kıdem, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, izin, eylül ücreti, işe başlatmama tazminatı, 4 aylık ücret, yurtdışı ücreti ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerci mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava
  dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İşçi ücretlerinin ödenmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 37. maddesine göre, işçiye ücretinin elden ya da banka kanalıyla ödenmesi durumunda, ücret hesabını gösteren imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan "ücret hesap pusulası" verilmesi zorunludur, işverence verilmesi gereken bu belgede işçinin imzasının alınmış olması ücretin ödendiği anlamına gelir.
  Uygulamada çoğunlukla "ücret bordrosu" adı altında belgeler düzenlenmekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir.
  Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.
  Uzun süre ücretlerinin ödenmediği iddiası karşısında, işverence cevap dilekçesinde dayanılmak kaydıyla yemin teklifi hakkının olduğu hatırlatılmalı ve gerekirse bu yönde usulü işlemler tamamlandıktan sonra sonuca gidilmelidir. Dairemizce, çok uzun süre ücret ödenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, hâkimce resen yemin teklifinde bulunulabileceği de kabul edilmektedir (Yargıtay 9.HD. 18.10.2004 gün 2004/7006 E. 2004/23275 K ).
  Somut olayda, davacı tarafından banka kanalıyla yurtdışından Türkiye'ye transfer edilen ödemeler ile ilgili belgelerin celp edilip incelenerek karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.07.2008 gününde verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ