• SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/4361
  Karar No. 2008/10161
  Tarihi: 01.07.2008                                             

  l SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

  ÖZETİ: Sürekli iş Göremezlik Gelirinin bağlanmadığı ve tahkikata verilmediğinden Müfettişlik inceleme araştırma raporunun düzenlenmediği Sosyal Güvenlik Kurumunun 14.08.2006 tarihli yazı içeriğinden anlaşılmıştır. Bu durumda davacıda oluşan sürekli iş göremezlik oranının tespit edilmediği açıktır. Hal böyle olunca, sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin saptanması gerektiği açık-seçiktir.

  DAVA: Davacı, meslek hastalığı sonucu maluliyetinden doğan maddi ve tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin
  süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Önal Aydın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, davacının iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik sonucu uğranılan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Maddi ve manevi zararın giderilmesinde, sigortalıda oluşan sürekli iş göremezlik oranının, sigortalıya bağlanan peşin sermaye değeri ile tazminatın miktarını doğrudan etkilediği söz götürmez. Somut olayda, davacıya 24.05.2005 tarihli iş kazası sebebiyle 24.03.2005-18.06.2005 tarihleri arasında geçici iş-göremezlik ödeneği ödendiği ancak davacının talebi bulunmadığından Sürekli iş Göremezlik Gelirinin bağlanmadığı ve tahkikata verilmediğinden Müfettişlik inceleme araştırma raporunun düzenlenmediği Sosyal Güvenlik Kurumunun 14.08.2006 tarihli yazı içeriğinden anlaşılmıştır. Bu durumda davacıda oluşan sürekli iş göremezlik oranının tespit edilmediği açıktır.Hal böyle olunca, sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin saptanması gerektiği açık-seçiktir.
  Yapılacak iş, davacıya, iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda bulunmak, giderek meslekte güç kayıp oranının belirlenerek sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için başvurması yönünde önel vermek belirlenen iş göremezlik oranına göre gelir bağlanması durumunda hükme en yakın tarihteki peşin sermaye değerini iş göremezlik oranına göre hesaplanan zarardan indirmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  O halde davalı işverenin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ