• SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/30,31

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/25552
  Karar No. 2008/20932
  Tarihi: 21.07.2008                                 

  l SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ
  l İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN FESHİNDE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARAR-LANMAK İÇİN ALTI AY VE OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN ARANAMAYACAĞI

  ÖZETİ: 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'nun 30.maddesinde "İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." Kuralına yer verilmiştir. Buna göre, temsilci için özel yararlanma şartları olarak gösterilen söz konusu güvence doğrudan "temsilcilik sıfatına" dayalı olduğundan, işçide sadece bu sıfatın bulunması yeterlidir. Ayrıca işyerinde çalışan işçi sayısına ve en az altı aylık kıdeminin varlığına bakılmaz.


  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, fesih tarihinde işyerinde 30 dan az işçi çalışması nedeni ile davacının işe iade talep edemeyeceğini, davacının vasıfsız işçi olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda çalıştırıldığını, feshin geçerli nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece fesih tarihi itibariyle işyerinde çalışan işçi sayısının 30 dan az olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'nun 30.maddesinde "İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." Kuralına yer verilmiştir. Buna göre, temsilci için özel yararlanma şartları olarak gösterilen söz konusu güvence doğrudan "temsilcilik sıfatına" dayalı olduğundan, işçide sadece bu sıfatın bulunması yeterlidir. Ayrıca işyerinde çalışan işçi sayısına ve en az altı aylık kıdeminin varlığına bakılmaz.
  Somut olayda, sendika tarafından davalı belediyeye gönderilen 31.1.2008 tarihli yazıda davacının sendika işyeri temsilcisi olarak atandığı belirtilmekte ise de, iş sözleşmesinin 15.12.2006 tarihinde sona erdiği iddia edilmiş olup, bu tarih itibariyle davacının sendika işyeri temsilcisi olup olmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır.
  Öncelikle davacının fesih tarihinde işyeri sendika temsilcisi olup olmadığı belirlenmelidir. Davacı işyeri sendika temsilcisi değilse şimdiki gibi davanın reddine karar verilmeli, aksi halde yukarıda belirtilen nedenlerle işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.7.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ