• ÖLÜM AYLIĞI

  İlgili Kanun / Madde
  506.S.SSK/70

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/11636
  Karar No. 2008/10159
  Tarihi: 14.07.2008
                                                                                                                           
  l ÖLÜM AYLIĞI
  l ASKERLİK BORÇLANMASI YOLUYLA KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
  l ASKERLİK BORÇLANMASINI TAKİP EDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Ölüm aylığı bağlanması için gereken şartların; Hayrettin Demir'in, 22.09.1964 – 22.09.1966 tarihleri arasında 2 yıl (720 gün) süren askerlik hizmetinin tümünün 11.05.2007 tarihinde davacı tarafından borçlanılması ile yerine getirilmesi sonucu, 506 sayılı Kanunun 70 inci maddesi dikkate alınarak davacının, askerlik borçlanması yaptığı tarihi takip eden aybaşı olan 01.06.2007 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmasına hak kazandığının belirgin olması ve birikmiş her bir ölüm aylığının ödenmesi gereken tarihten itibaren ödeme tarihine kadar işlemiş yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiğinin hükmün infazı sırasında davalı Kurumca dikkate alınmasının mümkün bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA.

  DAVA: Davacı, ölüm sigortasından aylığa hak kazandığının tespiti ile aylıkların yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mustafa Arınmış tarafından düzenlenen, raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, Arap Yardımcıya ait işyerinden 27.07.1977 tarihinde Kuruma verilen ilk işe giriş bildirgesi ile davacı murisi Hayrettin Demir'in işe alınma tarihinin 06.10.1976 tarihi olarak bildirildiği ve aynı işyerinden İlk işe giriş bildirgesi ile verilen sigorta sicil numarası üzerinden 01.04.1977 tarihinden itibaren 360 gün
  çalışmanın Kuruma bildirilmiş olduğu gözetildiğinde, 18.11.1979 tarihinde vefat eden Hayrettin Demir'in, 506 sayılı Kanunun 108 inci maddesi kapsamında sigortalılık süresi başlangıcının 06.10.1976 tarihi olduğunun ve 5561 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 506 sayılı Kanunun 66 ncı maddesindeki "...c) 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda, Ölen sigortalının hak
  sahibi -kimselerine aylık bağlanır." düzenlemesinde öngörülen ölüm aylığı bağlanması için gereken şartların; Hayrettin Demir'in, 22.09.1964 – 22.09.1966 tarihleri arasında 2 yıl (720 gün) süren askerlik hizmetinin tümünün 11.05.2007 tarihinde davacı tarafından borçlanılması ile yerine getirilmesi sonucu, 506 sayılı Kanunun 70 inci maddesi dikkate alınarak davacının, askerlik borçlanması yaptığı tarihi takip eden aybaşı olan 01.06.2007 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmasına hak kazandığının belirgin olması ve birikmiş her bir ölüm aylığının ödenmesi gereken tarihten itibaren ödeme tarihine kadar işlemiş yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiğinin hükmün infazı sırasında davalı Kurumca dikkate alınmasının mümkün bulunmasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 14/07/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ