• İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENME ESASLARI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/26924
   2016/4609
  02.03.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN BELİRLENME ESASLARI
  • FESHİN YAZILI YAPILMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI
    ÖZETİ  4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir. 
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Yine aynı kanunun 18/4 maddesi uyarınca, işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi uyarınca bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu iş kolundan sayılır. 
  Davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesine rağmen 4857 sayılı İş Kanunun 19. maddesine göre yazılı fesih bildirimi yapılmadan feshedildiği anlaşılmaktadır. Feshin yazılı yapılmaması feshi geçersiz kılar. Bu nedenle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir.
   
   
               

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı isteminin özeti: 
  Davacı vekili, davacının 07/05/2012 tarihinden itibaren davalılardan ...sigortalısı olarak ...ne ait iş yerinde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını, 31/12/2014 tarihinde ise işten çıkarıldığını, tüm çalışma süresinde ... ait iş yerinde temizlik görevi yaptığını, davalılar arasında alt -üst iş veren ilişki mevcut olduğunu, işe iade davası sonuçlarından müteselsil sorumlu olduklarını, iş akdi feshedilirken kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediği gibi fesih nedenini gösterir yazılı bir bildirim de yapılmadığını iddia ederek iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iadesine, davacının boşta geçen süre için sosyal hakları dahil edilerek hesaplanacak 4 aylık brüt ücreti tutarında tazminatın yasal faizi ile birlikte ödenmesine, dava sonunda davacının işe başlatılmadığı takdirde, davacının kıdemi göz önünde bulundurularak, işe başlatmama tazminatı olarak 8 aylık ücreti tutarında tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B)Davalı cevabının özeti: 
  Davalı ... vekili; davacının davalı şirketin çalışanı olmadığını, diğer davalı ....çalışanı olduğunu, müvekkili şirkete husumet yöneltilmesinin mümkün olmadığını, öncelikle husumet nedeniyle davanın reddi gerektiğini, davacının işten çıkarılış sebebinin müvekkili şirketin bilgisi dışında olduğu için bu konuda beyanda bulunma haklarını saklı tuttuklarının feshin haklı ve geçerli nedene dayanması durumunda bile davanın sonuçlarından müvekkili şirketin sorumlu olmadığını savunarak davanın reddinine karar verilmesini istemiştir. 
  Davalı ...usulüne uygun tebligat yapılmış ancak davaya cevap vermediğinden davayı inkar etmiş sayılmıştır. 
  C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece; fesih tarihinde işyerinde çalışan işçi sayısının 30dan az olduğu gerekçesiyle dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.
  Ç)Temyiz: 
  Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  D)Gerekçe: 
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir. 
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. Yine aynı kanunun 18/4 maddesi uyarınca, işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi uyarınca bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu iş kolundan sayılır. 
  Dosya içeriğine ve özellikle dosya içinde bulunan davalılar arasındaki hizmet alım sözleşmesinde çalıştırılmasına karar verilen personel sayısı ile temyiz incelemesi dairemizce yapılan 2015/26542 esas sayılı dosyada, davalıların ve iş akdinin fesih tarihinin aynı olduğu hususları dikkate alındığında, davalı alt işveren Sercan Temizlik şirketinin fesih tarihindeki işçi sayısının 30’un üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemece iş güvencesi kapsamında kalmadığı gerekçesi davanın reddi hatalıdır. 
  Somut uyuşmazlıkta feshin geçerliliğine dair yapılan incelemede ise davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesine rağmen 4857 sayılı İş Kanunun 19. maddesine göre yazılı fesih bildirimi yapılmadan feshedildiği anlaşılmaktadır. Feshin yazılı yapılmaması feshi geçersiz kılar. Bu nedenle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir. 
  4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  Sonuç: Yukarıda belirtilen sebeplerle; 
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞİNE İADESİNE, 
  3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500.-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 307.50 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak 02.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ