• İŞVERENE HAKARET

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/33301
  Karar No. 2008/32887
  Tarihi: 01.12.2008                                 

  l İŞVERENE HAKARET
  l HAKLI FESİH

  ÖZETİ: İşyerinde yurt dışında çalışan şoförler ile merkez arasında kullanılan iletişim sistemi ile haberleşildiği, zaman zaman araç değiştirilmesi hususunda şoförlerin yönlendirildiği, davacı işçiye de aracını değiştirmesi hususunda işverence talimat verildiği sabittir. Dosya arasındaki belgelere göre, söz konusu talimatı alan davacı gönderdiği mesajla, "Ben araç maraç değiştirmiyorum, giden kendi aracıyla gider, mezbaha köpeği yok burada, pantolon değiştirmiyoruz, ama seninki seyyarsa bilmiyorum, ben kendi aracımı hiçbir yere bırakmıyorum, gitmiyorum, gelecek köpek nereye isterse oraya gitsin." şeklinde karşılık vermiştir.
  4857 sayılı yasanın 25/11-d maddesine göre, somut olayda, davacı tarafından işverene ağır hakarette bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işveren feshi haklı nedene dayanmakta olup, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı isteklerinin reddedilmesi gereklidir

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Taraflar arasında işverence yapılan feshin haklılığı hususu uyuşmazlık konusudur. Davacı sözleşmesinin haklı nedene dayanmaksızın sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı tarafından işyerinin normal uygulaması olan araç değiştirme talimatına hakaret içeren ifade ile karşılık veren ve yazılı savunmasını da sunmayan işçinin sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiği savunulmuştur.
  İşyerinde yurt dışında çalışan şoförler ile merkez arasında kullanılan iletişim sistemi ile haberleşildiği, zaman zaman araç değiştirilmesi hususunda şoförlerin yönlendirildiği, davacı işçiye de aracını değiştirmesi hususunda işverence talimat verildiği sabittir. Dosya arasındaki belgelere göre, söz konusu talimatı alan davacı gönderdiği mesajla, "Ben araç maraç değiştirmiyorum, giden kendi aracıyla gider, mezbaha köpeği yok burada, pantolon değiştirmiyoruz, ama seninki seyyarsa bilmiyorum, ben kendi aracımı hiçbir yere bırakmıyorum, gitmiyorum, gelecek köpek nereye isterse oraya gitsin." şeklinde karşılık vermiştir.
  4857 sayılı yasanın 25/11-d maddesine göre, somut olayda, davacı tarafından işverene ağır hakarette bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işveren feshi haklı nedene dayanmakta olup, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı isteklerinin reddedilmesi gereklidir. Söz konusu alacakların yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3- Kabule göre, reddedilen ücret ve yıllık izin ücreti alacakları nedeniyle davalı lehine ücreti vekâlete karar verilmemesi de ayrı bir bozma nedenidir
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ