• FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞININ KANIT YÜKÜ İŞVERENDEDİR

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/34671
  Karar No. 2008/33986
  Tarihi: 17.12.2008          
                          
  l  FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞININ KANIT YÜKÜ İŞVERENDEDİR
  l  FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞINI İŞVEREN KANITLAMALIDIR
  l  RE’SEN  BİLİRKİŞİ ATANABİLİR

  ÖZETİ: İş hukuku yargılamasında hizmet akdinin işverence haksız olarak feshedildiğinin ileri sürülmesi halinde, feshin haklı olarak yapıldığının isbat yükü davalı işverene düşer. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı fazla mesai, hafta tatili bayram ücreti ile ikramiye alacağının ödendiğinin kanıtlanması davalı işverene düşmektedir. Keza yıllık ücretli iznin kullandırıldığı ve karşılığı ücretinin ödendiğinin ispat yükü de işverene aittir.
  Diğer taraftan, mahkemece tazminat ve alacakların hesaplanması için re'sen dosyanın hesap bilirkişisine verilmesine karar verilmiştir. H.U.M.K nun 415. maddesi uyarınca " resen icraen emrolunan işlemin gerektirdiği gider iki taraftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine karar verilir. Tayin edilen süre içinde bu gider yatırılmamış ise ilerde icap edenlerden alınmak şartı ile Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verilebilir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili ikramiye ve bayram tatili ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Özmen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı hizmet akdinin işverence haklı bir neden olmaksızın davalı tarafından feshedildiğini, alacaklarla ilgili bir miktar tazminat ödemesi yapıldığını, ancak, ödemelerin gerçeği yansıtmayıp eksik ödendiğini belirterek, talepte bulunmuştur. Davalı işveren savunmada bulunmamıştır.
  Mahkemece deliller toplanmış ve alacakların hesaplanması için dosyanın bilirkişiye tevdii ile ilgili ara kararı verilmiş olup, davacı tarafça verilen kesin süre içinde bilirkişi ücretinin yatırılmaması üzerine kesin süreden dolayı ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.
  İş hukuku yargılamasında hizmet akdinin işverence haksız olarak feshedildiğinin ileri sürülmesi halinde, feshin haklı olarak yapıldığının isbat yükü davalı işverene düşer. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı fazla mesai, hafta tatili bayram ücreti ile ikramiye alacağının ödendiğinin kanıtlanması davalı işverene düşmektedir. Keza yıllık ücretli iznin kullandırıldığı ve karşılığı ücretinin ödendiğinin ispat yükü de işverene aittir. Somut olayda davalı işverenin belirtilen ispat külfetini tam olarak yerine getirip getirmediği değerlendirilmemiştir. Bu somut hukuksal olgulara göre davanın isbat edilmediğinden söz edilemez.
  Diğer taraftan, mahkemece tazminat ve alacakların hesaplanması için re'sen dosyanın hesap bilirkişisine verilmesine karar verilmiştir. H.U.M.K nun 415. maddesi uyarınca " resen icraen emrolunan işlemin gerektirdiği gider iki taraftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine karar verilir. Tayin edilen süre içinde bu gider yatırılmamış ise ilerde icap edenlerden alınmak şartı ile Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verilebilir." Mahkemece bu hüküm doğrultusunda işlem yapılabileceği gibi kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, izin, hafta tatili, bayram ücreti ve ikramiye ücret miktarları dosyadaki verilere göre de belirlenebilir.
  Bu hususlar dikkate alınarak, davacı haklı olduğu takdirde, alacak kalemleri tesbit edilmek suretiyle bulunacak miktarlar hüküm altına alınmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ