• FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATİL ÜCRETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,46

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/29051
  Karar No. 2008/28165
  Tarihi: 21.10.2008                                 

  l FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATİL ÜCRETİ
  l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BORDROLARA EKLENEN FAZLA MESAİ YAPMADIK VB. İBARELERİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davacının imzasını taşıyan 2001 yılı aralık ayı ve sonrasına ait aylık ücret bordrolarında "fazla mesai yapmadım, aylık istihkakımı tam olarak aldım" ibaresi yazılıdır. Ancak söz konusu bordrolarda fazla mesai tahakkuku bulunma-maktadır. Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen bu tür ifadelerin geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Davacı işçi bahsi geçen dönem içinde fazla çalıştığını kanıtlaması durumunda zamlı olarak karşılığını talep edebilmelidir.
  Aynı döneme ilişkin ücret bordrolarının bir kısım ücret bordrolarında “....afta tatillerinde çalışmadım”, “hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışmadım”, “aylık istihkakımı tam olarak aldım” ibareleri yazılı ise de yukarda açıklandığı üzere iş ilişkisi devam ettiğinden bu ifadenin geçerli olmadığı kabul edilmelidir.2.4.2004 tarihli bilirkişi kurulu raporu ile de belirlendiği üzere, bordrolarda 4857 sayılı Yasanın 46.maddesine göre çalışmaksızın hak ettiği hafta tatili ücretinin tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.
  21.4.2000 -30.11.2001 tarihleri arasındaki süreye ilişkin bilirkişi raporunda hesaplanan hafta tatili alacağının da hangi gerekçe ile reddedildiği açıklanmamıştır.
  Davacı tanık beyanları ile hafta tatili günlerinde çalıştığı kanıtlandığından 21.4.2000 tarihinden fesih tarihine kadar olan dönemde hafta tatili ücreti alacağı da belirlenmelidir

  DAVA: Davacı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ise de; davalı avukatınca duruşma talep edilmiş, HUMK. nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hâkimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı çalıştığı süredeki fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacakları isteğinde bulunmuştur.
  Mahkemece,2001 Aralık ayı ve somaki döneme ilişkin bordrolarda davacının fazla çalışma yapmadığına ve hafta tatillerinde çalışmadığına dair beyanının bulunduğu ve bordroların davacının imzasını taşıdığı gerekçesiyle 2001 yılı aralık ayı ve somaki döneme ilişkin istekleri kabul edilmemiştir.
  a) Davacının İmzasını taşıyan 2001 yılı aralık ayı ve somasına ait aylık ücret bordrolarında "fazla mesai yapmadım, aylık istihkakımı tam olarak aldım" ibaresi yazılıdır. Ancak söz konusu bordrolarda fazla mesai tahakkuku bulunmamaktadır. Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen bu tür ifadelerin geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Davacı işçi bahsi geçen dönem içinde fazla çalıştığını kanıtlaması durumunda zamlı olarak karşılığım talep edebilmelidir.
  Somut olayda da davacının işyerinde 12 saat esasına göre 2 vardiya olarak çalıştığı sabit olmuştur. Böyle olunca 2001 yılı aralık ayından fesih tarihine kadar olan dönem için fazla mesai tahakkuku bulunan aylar hesaplama dışı bırakılmak suretiyle fazla çalışma ücreti hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
  b) Aynı döneme ilişkin ücret bordrolarının bir kısmında ücret bordrolarında ".....hafta tatillerinde çalışmadım" , "hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışmadım", "aylık istihkakımı tam olarak aldım” ibareleri yazılı ise de yukarda açıklandığı üzere iş ilişkisi devam ettiğinden bu ifadenin geçerli olmadığı kabul edilmelidir.2.4.2004 tarihli bilirkişi kurulu raporu ile de belirlendiği üzere, bordrolarda 4857 sayılı Yasanın 46.maddesine göre çalışmaksızın hak ettiği hafta tatili ücretinin tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.
  21.4.2000 -30.11.2001 tarihleri arasındaki süreye ilişkin bilirkişi raporunda hesaplanan hafta tatili alacağının da hangi gerekçe ile reddedildiği açıklanmamıştır.
  Davacı tanık beyanları ile hafta tatili günlerinde çalıştığı kanıtlandığından 21.4.2000 tarihinden fesih tarihine kadar olan dönemde hafta tatili ücreti alacağı da belirlenmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ