• DİNLENME HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İşk/50-54,56
  4857 S. İşK/53,57,59

  l DİNLENME HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ
  l DOĞMAMIŞ HAKTAN FERAGAT-
  GEÇERSİZLİK
  ÖZÜ: Dinlenme hakkından vazgeçilemez.... Yıllık ücretli izin hakkı, izin ücretine hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından feshi, ölüm yada emeklilik durumunda ücrete dönüşür. Dolayısıyla doğmamış haktan vazgeçmek hukuken geçerli olmaz. Mahkemece anılan istek hüküm altına alınmalıdır.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO: 2003/10839
  KARAR NO: 2003/22571
  TARİH: 23.12.2003

  DAVA: Davacı, yıllık  izin  ücretinin  ödetilmesine  karar  verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Uyuşmazlık yıllık ücretli izin alacağı istemi üzerinde toplanmaktadır.
  Mahkemece istek, davacının davalı idareye verdiği 16.5.2001 tarihli dilekçede; izin hakkını kullanmayacağını ileride kanuni hak talep etmeyeceği, ibareleri bulunuşu nedeniyle ret edilmiştir.
  Taraflar arasında hizmet sözleşmesi 14.12.2002 tarihinde emeklilik nedeniyle son bulmuştur. Sözü edilen belge 16.5.2001 tarihlidir. Yıllık ücretli izin hakkı 1475 Sayılı İş Kanununun 50/3.4 fıkralarında ve Anayasaca korunan haktır. Dinlenme hakkından vazgeçilemez.
  Yıllık ücretli izin hakkı, izin ücretine hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından feshi, ölüm yada emeklilik durumunda ücrete dönüşür. Dolayısıyla doğmamış haktan vazgeçmek hukuken geçerli olmaz. Mahkemece anılan istek hüküm altına alınmalıdır.
  Yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ