• 3. KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNDEN SORUMLULUK

  İlgili Kanun/md:
  1479 s.Bağ-Kur K/63
  T.C.

  YARGITAY

  10. Hukuk Dairesi

  Esas No:    2004/3789
  Karar No:   2004/5078
  Tarihi:        07.06.2004
  l 3. KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNDEN SORUMLULUK
  l İŞLETEN SIFATIYLA SORUMLU OLMA

  ÖZÜ: Mahkemece hükme esas alınan dış tavanlar; davalı işveren ve dava dışı 3. kişilerin toplam kusuru dikkate alınmak suretiyle %100 kusur oranına göre belirlenmiştir. İş bu davada ise sadece işveren aleyhine talepte bulunulduğu, 3. kişilerin kusuru yönünden teselsül hükümlerine dayalı olarak talepte bulunulmadığından, yapılacak iş; hak sahipleri ve malul kalan sigortalının, tazminat davalarında kesinleşmiş maddi zararlarına sadece davalı işverenin %70 kusur payı uyarlanarak bulunacak miktarlardan, yine ilk rücu davasında ve tazminat davasında hükmedilen miktarlar, malul kalan sigortalı ve ölen sigortalının her bir hak sahibi için ayrı ayrı olmak üzere indirilerek sonucuna göre dış tavan kontrolünden ibaret olup, yanılgılı değerlendirme ile davalı işverenin, kendisine ait %70 kusur oranını aşacak şekilde %100 kusur oranı üzerinden hesap edilen dış tavanın bakiyesi dikkate alınmak suretiyle fazla rücu alacağından sorumlu tutulması suretiyle yazılı şekilde davanın ki kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.
  Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davanın yasal dayanağı 1479 sayılı Kanunun 63. maddesidir. 3. Şahsın sorumluluğuna gidilebilmesi için suç sayılır hareketinin varlığı gerekir. Ölüm olayında dikkatsiz ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet veren sürücü Süleyman Dündar’ın suç sayılır eylemi mevcut ise de davalı anonim şirketin suç sayılır eylemi söz konusu değildir. Bu nedenle şirket, ancak sürücü Süleyman’nın kusur oranına göre işleten sıfatıyla sorumlu olur. Mahkemenin buna aykırı olarak şirkete ayrıca kusur izafe eden bilirkişi raporuna dayanarak, davalılar aleyhine fazla tazminat miktarına hükmetmesi isabetsizdir.
  Ayrıca 1479 sayılı Kanunun 63.maddesine dayanan davalarda, tavan hesabı yapılmaması, Kurumca bağlanan ilk aylığın peşin değerli toplamına kusur uygulanarak bulunacak miktara hükmedilmesi gerekirken, gerçek zarar hesabı yapılması, usul ve yasaya aykırıdır.
  Mahkemece, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda yeniden kusur incelemesi yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine 07.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ